OHSAS 18001:2007

Здравето и безопасността при работа се определят като системни и научни изследвания, осъществявани, за да се защити работното място от инциденти или други фактори, които могат да бъдат неблагоприятни на здравето на човек и за да се осигури по-добра работна среда.

Здравето и безопасността при работа се определят като системни и научни изследвания, осъществявани, за да се защити работното място от инциденти или други фактори, които могат да бъдат неблагоприятни на здравето на човек и за да се осигури по-добра работна среда. По целият свят, особено при индустриалното или при технологичното развитие на държавите, съществуват някои проблеми свързани със здравето и безопасността при работа и тези проблеми се отразяват на здравето на служителите, както и на ефективността на работа им.

Организациите стават все по-подвластни на търговски, правен и етичен натиск, с цел да намалят и да контролират рисковете, който се пораждат от тяхната работа.

Всеки служител или мениджър има основната отговорност за мерките, които е необходимо да се предприемат за по-здрава и по-безопасна работна среда.

OHSAS 18001 е единственият международен стандарт, който определя изискванията към Системата за управление за здраве и безопасност при работа.

В Системата за управление, която е създадена съгласно OHSAS 18001 са определени рисковете за здравето и безопасността на работното място и рискът от инциденти се намаля.

Организациите, които отговарят на изисквания на стандарта ISO 18001 се сертифицират на основата на получените резултати от одит на SZUTEST. Издаденият сертификат е валиден за три години. По време на този период се провежда междинен одит всяка година, а в края на този период се провежда одит за подновяване на сертификата.

Ефективно внедрени Системи за управление на здравето и безопасността при работа спомагат на организациите да постигнат своите краткосрочни и дългосрочни цели, чрез създаване на системен подход за идентифициране, елиминиране или намаляване на рискове, породени от потенциални опасности.

Системата за управление на здравето и безопасността при работа е ефективна при предоставяне на следните ползи:

  • Намаляване на общите разходи от злополуки;
  • Повишаване на осведомеността за здравето и безопасността при работа;
  • Предоставяне на конкурентно предимство;
  • Подобряване на нивата на съответствие със законодателството за здраве и безопасност при работа;
  • Подобряване на репутацията;
  • Намаляване на потенциалните грижи за здраве и безопасност и насърчаване на положителната комуникация със заинтересованите страни;
  • Свеждане до минимум рисковете за здраве и безопасност при работа;
  • Повишаване на мотивацията на служителите и развитие на тяхната способност.

SZUTEST > Сертифициране на Системи > OHSAS 18001:2007