Лични Предпазни Средства

Личните предпазни средства – PPE са определени като средства, които осигуряват пряка или непряка здравна и сигурна защита на своя потребител.

Личните предпазни средства – PPE са определени като изделия и средства, които осигуряват пряка или непряка здравна и сигурна защита на своя потребител. Най-разпространените продукти са отразителни облекла, каски, прахови маски, средства, осигуряващи безопасност срещу падане от височина и т.н. Европейската комисия разглежда качеството и безопасността на личните предпазни средства като важна част от  “професионалното здраве и безопасност”.

Лично предпазно средство е всяко съоръжение или  приспособление, проектирано за носене или държано за лична защита срещу един или повече рискове за здравето и безопасността. PPE също така обхваща:

  • Единица, съставена от няколко съоръжения или проспособления, които са интегрално свързани от производителя за защита на човека срещу един или повече едновременни риска;
  • Защитно съоръжение или приспособление, комбинирано – с възможност за разделяне или неразделно – с лична незащитна екипировка, носен или държан от човек за извършване на конкретна дейност;
  • Взаимозаменяеми компоненти на PPE, които са основни за задоволителното им функциониране и се използват едниствено за такава екипировка.

Според законите и разпоредбите в нашата страна, производителите не могат да пуснат своите продукти на пазара без CE  маркировка в рамките на Директивата за лични предпазни средства  89/686/EEC . Директивата за лични предпазни средства 89/686/EEC определя принципите на категоризация и процедурите за оценяване на съответствието за продуктите.

SZUTEST предоставя услуги по сертифициране на модели Лични предпазни средства и провежда изследване на типа ЕО съгласно процедурите, посочени в Директивата.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Лични Предпазни Средства