Безразрушителен Контрол

Безразрушителният контрол е голяма група от методи, използвани да разкрият прекъсвания, които не могат да бъдат идентифицирани с обикновено око или онези в повърхността на материала без да го увреждат. При този контрол, дефекти ,такива като корозия, пукнатини, абразия, намаляващи в дълбочината на стената или пролуки във вътрешните структури , се идентифицират във феритни и аустенитни стомани, алуминиеви сплави, никелови и медни сплави, и титаниеви сплави по време на производство или употреба.

Ние предоставяме услуги за безразрушителен контрол и оценка на резултатите за промишлени и заварени продукти и приложения съгласно стандарти ISO 9712 (EN 473) и ASNT CP-189-2011 с нашия квалифициран експертен персонал от Ниво ІІ и Ниво ІІІ.

МЕТОДИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Контролът чрез магнитни частици е метод за контрол, използван за откриване на повърхнинни дефекти. Когато  повърхността за контрол е магнетизирана, каквото и да е прекъсване на повърхността в материала причинява изтичане на магнитния поток. След това към частта се прилагат феромагнитни  (податливи на намагнитване) частици, и тези частици се изтеглят от стриптен поток и се събират върху прекъсванията. По този начин могат да бъдат открити прекъсванията и дефектите.

Този метод може да бъде приложен върху всички феромагнитни материали.

Грапавината на инспектираната повърхност може да повлияе негативно на процеса за откриване на грешки.

Ако е налична боя, покритие или остатък върху повърхността за инспектиране, тяхната дебелина директно влияе на резултата от изпитването.

Тестването на пенетранта е друг метод използван за откриване на повърхнинни дефекти.

Изпитванията на течен пенетрант проверяват за материални недостатъци, отворени към повърхността.

Това е метод за откриване на прекъсвания чрез изтегляне на пенетранта течност, проникнал в откритите прекъсвания с капилярен ефект, към инспектираната повърхност с помощта на материал проявител.

Недостатъци под повърхността или откъснати от повърхността не могат да бъдат открити с този метод.

Единствено гладки и чисти повърхности могат да бъдат инспектирани. Недостатъчно и неподхозящо предварително почистване може да причини некоректни оценки и грешки.

Изследване на ултразвуково измерване на дебелината е безразрушителен метод за контрол на локалната дебелина на твърд елемент (обикновено направен от метал) основавайки изпитването върху времето необходимо на ултразвуковата вълна да се върне до повърхността.

Както е показано, че ултразвуковите вълни се движат с постоянна скорост единствено с малки промени през индивидуални сплави, изпитването обикновено се провежда върху метали и често се използва за проследяване на металната дебелина или качеството на заваряване в промишлена среда като например морска, авиационна и автомобилна.

Главни предимства на метода за ултразвуково измерване на дебелината:

  • Това е безразрушителен метод.
  • Iтой е сравнително евтин в сравнение с други методи и може да се настрои лесно.
  • Не изисква достъп до двете страни на оборудването, което ще се изпитва.
  • Стойността на чувствителност маже да се намали, използвайки методи на стандартно синхронизиране.

Това е метод за контро, осъществен с невъоръжено око.

Това е метод за инспектиране с или без оптически средства за дефекти върху повърхността на материала, за структурни дефекти, и за негативни параметри, влияещи на качеството на повърхността.

Въпреки че визуалният контрол се разглежда като много обикновен метод, той изисква някои условия за изпитване.

Общо взето той трябва да се прилага преди прилагането на другите безразрушителни методи за контрол.

Той може да се прилага върху всички метални или неметални материали.

Като цяло, почистването на повърхността не се изисква като подготовка за инспекция. Повърхността трябва да бъде такава, че очакваните недостатъци да могат да се откриват лесно. Инспекцията трябва да се провежда при подходящо осветление и при подходящи ъгли на наблюдение.

Радиографичен контрол или рентген е приложението на електромагнитна радиация върху образец за да се открият скрити недостатъци.

Високоенергийните електомагнитни вълни проникват в материала. Радиацията навлизаща в материала влияе на радиационно чувствителния филм поставен върху другата страна на материала. Когато е проявен този филм разкрива изображението на вътрешната страна на материала, през който преминава лъча.  По-тъмните места на изображението се оценяват като показателите на прекъсвания.

Този метод може да бъде използван, за да се открият очакваните обемни и повърхностни недостатъци при всички метални или неметални материали.

Дебелината на материала за изпитване не може да надвишава известни стойности зависими от типа на използвания радиационен източник.

Той може да се прилага върху всички видове материали с изключение на ограничена дебелина.

И двете повърхности на изпитвания материал трябва да бъдат достъпни.

Продукти, които ще се използват за изследване са твърде много повече скъпи отколкото при други методи.

Необходима е внимателна дейност по радиационна защита.

Изпитването с вихрови токове е подходящ метод за идентифициране на повърхностните дефекти и дефектите  в близост до повърхността.

Когато дадена енергийна намотка е доведена близо до повърхността на метална част, променливото магнитно поле на намотката създава вихрови токове върху материала. Тези токове са с тенденция да се магнетизират  срещу оригиналното магнитно поле.  Импедансът на намотката в близост до образеца е засегнат от присъствието на индукционни токове индуцирани в образеца.

Когато дадена бобина от проводящия проводник е възбудена с променлив електрически ток. Тази проводникова бобина произвежда променливо магнитно поле около себе си в посоката установена от правилото на дясната ръка. Магнитното поле  генерира в същото време честота като токът протичащ през бобината. Когато бобината приближава проводящ материалe, токове противоположни на тези в бобината се индуцират в материала — вихрови токове.

Когато вихровите токове в образеца се израждат в резултат на дефекти или изменения на материала, импеданса на бобината се променя. Тази промяна се измерва и излага като индикираща дефекта или изменението на материала.

Може да се прилага върху всички метални материали и материали-сплави с електропроводимост.

С контрола на вихровите токове също така е възможно да се класифицират материалите на базата на свойства като например електропроводимост или магнитна пропускливост. В допълнение, също така е възможно да се измерва дебелината на покритие или дебелината на тънки метални листове.

SZUTEST > Безразрушителен Контрол