измервания на факторите на работната среда. здравословни и безопасни условия на труд

Лабораторията на SZUTEST за изпитване изпълнява всички изисквания на EN / ISO 17025 и е Акредитирана от Министерството на труда и социалното осигуряване, и оценява, провежда и докладва измерванията за хигиена на основата на наредби, нотификации и нужди на клиентите.

Измерванията за хигиена на труда, които изпълняваме са:

ОБХВАТ / ПАРАМЕТЪРМЕТОДАКРЕДИТИРАН ОТ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЧРЕЗ ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯISO 16200-1TURKAK, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ТОТАЛЕН И СВЪРЗВАЩ ПРАХ

ВЗЕМАНЕ НА ОБРАЗЦИ

HSE MDHS 14/3TURKAK, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВАТА НА ШУМ В СРЕДАТА (ВЪТРЕШНИ ИЗМЕРВАНИЯ)ISO 1996-2TURKAK, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМА  В РАБОТНА СРЕДАEN ISO 9612TURKAK, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО / НИВО НА ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТАCOHSR-928-1-IPG-039TURKAK, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
ТОПЛИННО НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТЕЩ ЧОВЕК ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДЕКС WBGT;

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТОПЛИНЕН КОМФОРТ НА ОСНОВАТА НА ИНДЕКСИТЕ: PMV-PPD

EN 27243

EN ISO 7730

TURKAK, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ


Оторизиращ сертификат на
SZUTEST, издаден от Министерството на труда и социалната сигурност: link

Оторизиращ сертификат и сертификат за обхват на SZUTEST, издадени от Турската Агенция по акредитация (TURKAK): link

Хигиената на труда е раздел на профилактичната медицина, който се занимава с поддържане на високо благоприятно ниво на условията на труд и трудова дейност на човека. Разглеждат се: влиянието на условията на работната среда и работа; откриването на причини за здравословни проблеми; защитаването на служителите, от влияния, които могат да увредят тяхното здраве и предприемането на превантивни мерки срещу здравни рискове на работното място.

Чрез измерванията на хигиената на труда се определят количествено и качествено всички физически и химически фактори на работната среда, които могат негативно да повлияят на здравето на служителите.

За да се сведат до минимум срещаните професионални заболявания и инциденти е необходимо да се идентифицират опасните влияния на работното място.

Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценка на риска.

Измерванията, включват фактори като: летливи органични съединения, формалдехиди, неорганични киселини, тежки метали; измервания на микроклимат, осветление, шум, вибрации и др.

Установяване на съответствие на работната среда, трудовия процес и т.н. се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценка на риска. Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск.

В този контекст, работодателят трябва да осигури необходимия контрол, измервания, изпитвания и проучвания, за да се определят рисковете, свързани с работната среда и излагането на работниците с оглед на трудовото им здраве и безопасност.

Работодателят провежда измервания за хигиена на труда, изпитвания и анализ на основата на оценка на риска.

Работодателят трябва да избере лабораторията, която да осъществи измерванията, изпитванията и анализа. Резултатите от всяко измерване, изпитване и анализ, осъществени от упълномощена лаборатория трябва да бъдат докладвани по коректен, ясен, прецизен и обективен начин и съгласно всички инструкции, определени в методите за измерване, изпитване и анализ. В протоколите, резултатите се съпоставят с предварително зададени стойности(граници).

Летливите органични съединения (VOC) са група от втечнени газове като: въглеводороди, природен газ, пропан-бутан, всички бензини и повечето керосини, по-леките фракции на нефт, фурани и други. VOC реагират с други замърсители и образуват озонен слой в ниската атмосфера и създават опасни последствия. Високите концентрации на VOC могат да причинят канцерогенеза като оказват пряко въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

За определянето на летливите органични съставки в работната среда, се събират образец(и) от упълномощения персонал с помощта на помпа за образци съгласно вида на измерване. Образците, достигащи до нашата лаборатория се анализират чрез газова хроматография съгласно метода описан в стандарт ISО 16200-1 и се оценяват съгласно Наредбата за здравни мерки и мерки за сигурност във производствени цехове и заводи.

Един от източниците на замърсяване на атмосферния въздух са праховите частици. С повишаването на концентрацията на прахови частици в атмосферния въздух, се увеличава риска за човешкото здраве и околната среда.

Прашинките са частици с размер 300 микрона или по-малко и чийто химически и физически свойства наподобяват структурата на материала, който ги оформя. Въздушният прах идва от химически изпарения, биологично замърсени микроорганизми, вредни газове, пари на разтворители и много други подобни източници.

Kоличеството на праха се променя непрекъснато и не можем визуално да разберем колко много прах има на работното място. Трябва да се извършат измервания на праха, за да се определи точното им количество.

Образците, необходими за анализа на праха на работното място се събират от оторизиран персонал с помпи за образци върху филтри с различни диаметри на порите. Образците, стигащи до нашата лаборатория се анализират с метода на гравиметричен анализ съгласно стандарта MDHS 14/3, оценени на основата на  Регламент за контрол на прах и докладвани във формат mg/m³ .

Един от най-важните приоритети при създаване на здравословно работно място и безопасна работна среда е подходящото осветление. При подходящ интензитет на осветляването, обектите са видими по-точно, намалява се процента на грешки и се увеличава производителността на работника.

Трябва да се вземат предвид следните параметри, за да се осигурят подходящи условия на осветление:

 • Ниво на осветление на работното място;
 • Разпределение на ярки повърхности на работното място;
 • Размер на оборудването за работа и предметите за работа;
 • Какво количество светлина се отразява от предметите на работното място;
 • Съотношение на контраст между предметите на работното място и зоната/фона около него;
 • Колко време е необходимо да се забележат предметите, които се виждат на работното място;
 • Информация за служителя.

Топлинният комфорт се отнася до факта, че голяма част от служителите на работното си място трябва да са доволни от ниво на комфорт по отношение на климатa, подходящата температура, влажността и условията за въздушно течение. В затворена среда, топлинният комфорт се чувства след известен период от време. Съществуват четири фактора, които влияят на обмяната на топлина с околната среда:

 • Температура;
 • Влажност;
 • Въздушно течение;
 • Топлина от лъчове.

Един от важните фактори, който влияе на качеството на средата и човешкото здраве е шума. Наред с развиващата се промишленост, шумът е истинската причина за сериозна загуба на слуха сред работниците в промишлеността. Интензивността на шума, честотата и времетраенето на излагане са фактори, които причиняват загуба на слуха на човека. Вземането на защитни предпазни мерки на работните места за да се сведе до минимум нивото на излагане е също важно за увеличаване на ефективността и за намаляване на разходите.

Основни определения при оценката на околната среда и излагането на шум:

 • Оценка и измерване на шума, dB;
 • Измерване нивото на звука, dBA или dBC;
 • Чувствителност на човешкото ухо към звука в зависимост от мощността, dBA;
 • Измерване и оценка на импулсния шум, dBC.

SZUTEST > Нашите Лабораторни Услуги > Измервания на Здравето при Работа и Безопасност за Околната Среда