СЕ Маркировка на Машини

С голям дял от 1/3 от Световния пазар е секторът за производство на машини в Европейския Съюз.

Секторът за производство на машини е силно конкурентноспособен със своите 170 000 компании и над 3.3 милиона служители. Една от най-съществените полити на ЕС е довеждането до минимум на риска от инциденти, предизвикани от използването на машини. Когато върху дадена машина е нанесена СЕ маркировка, то производителят доказва, че тази машина е в съответствие с изискванията за здраве и безопасност съгласно Директива 2006/42/EО и че машината може да се предоставя на пазара на EEA (Европейското икономическо пространство). Директивата 2006/42/EО обхваща машини, заменяемо оборудване, защитни елементи, товарозахващащи приспособления, вериги, въжета и ремъци, демонтируеми устройства за механично предаване на движение и частично окомплектовани машини.

Ако продуктът е от една от 23-те рискови категории, както е дефинирано в Директивата и не е в съответствие с хармонизирания стандарт, който обхваща всички съществени изисквания за здраве и безопасност, тогава даден нотифициран орган  трябва да осъществи дейността по оценяване на съответствието. Ако Нотифицираният орган е убеден относно съответствието на продукта, той издава сертификат, който ние наричаме „Сертификат на ЕО за изследване на типа“ или „Сертификат за пълно осигуряване на качеството“, като по този начин се потвърждава съответствието.

Производителят трябва да състави ЕС Декларация за съответствие и техническо досие.

Техническото досие, което трябва да се подготви от производителя трябва да съдържа следната информация и документи:

 • Обща дефиниция на машините;
 • Подробна документация за конструкцията на машината, включително чертежи на машината и нейните части;
 • Изчисления, експериментални резултати и подробни чертежи, които да докажат съответствието на машината със съществените изисквания;
 • Електрическа безопасност – LVD доклади за изпитвания;
 • Оценка на риска на машината и следните документи;
 • Списък на съществените изисквания, които да се изпълнят за машината;
 • Обяснения за превантивните действия;
 • Стандарти, които да се използват и документите за съществени изисквания, обхванати от тези стандарти;
 • Копие от инструкциите за машината;
 • ЕС декларация за съответствие за компонентите, използвани при производството на машината, когато е необходимо;
 • Копие на ЕС Декларация за съответствие.

В допълнение към горните, производителят трябва да осъществи необходимите изпитвания върху компоненти, фитинги  или завършената машина и съответните доклади трябва да се включат в техническото досие. Производителят или неговият упълномощен представител също така е необходимо да пази копия от техническата документация.

В края на една успешна оценка, техническата документация трябва да бъде адекватна, за да демонстрира, че продуктите са в съответствие със съществените изисквания на Директивата и съдържат следното:

 • Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител;
 • Име и адрес на лицето, упълномощено да подготви техническото досие и пребиваващо страните-членки или в Турция;
 • Дефиниция на машината, включваща кодиране, функция, модел, тип, сериен номер и търговска марка;
 • Декларация за съответствие със съществените изисквания на тази Директива (2006/42/EC) и/или други релевантни директиви;
 • Където е приложимо, наименованието, адресът и ID номера на Нотифицирания орган, изпълняващ ЕО изследване на типа, както е посочено в Приложение IX и номерът на Сертификат на ЕО за изследване на типа;
 • Където е приложимо, наименованието, адресът и ID номерът на Нотифицираният орган, удостоверяващ Системата за цялостно осигуряване на качеството, както е посочено в Приложение X;
 • Където е приложимо, препратка към хармонизираните стандарти и спецификации, както е посочено в Член 9, параграф 2 от Директивата;
 • Място и дата на декларацията;
 • ID информация и подпис на лицето, упълномощено да подготви декларацията на производителя или неговия упълномощен представител.

СЕ маркировката, която ще се нанесе върху машината трябва да бъде както следва: видима и пропорциите да се спазват.

Върху машина, която е сертифицирана, използвайки Модул за цялостно осигуряване на качеството, ID номерът на Нотифицирания орган трябва също да се посочи до СЕ маркировката.

CE İşareti

SZUTEST осъществява своята дейност по сертифициране като Нотифициран орган под №. 2195. SZUTEST е акредитиран орган от TURKAK и извършва изпитвания в рамките на EN 60204-1 – Безопасност на машините –Електрообзавеждане на машини – Стандарт за общи изисквания и изпитвания за цялостна безопасност (LVD изпитвания).

SZUTEST > СЕ Сертифициране > СЕ Маркировка на Машини