преглед на ISO 14001:2015

Преходен период от версията на ISO 14001:2005 към версията ISO 14001:2015.

Уважаеми клиенти,

Преходният период за версията от 2015г.  на стандарта ISO 14001, публикуван през септември 2015г. ще приключи през 2018г. Процесът ще протече както следва:

 • TURKAK/IAS ще завърши своята собствена акредитация и процес на оторизация за стандарт ISO 14001:2015;
 • Органите за сертифициране ще бъдат акредитирани от TURKAK/IAS или съответния национален орган за акредитация по ISO 14001:2015 или ще се поднови тяхната съществуваща акредитация;
 • Вече сертифицирани организации или които ще бъдат сертифицирани ще ревизират своите системи за управление на околната среда съгласно версия ISO 14001:2015;
 • Ще бъдат проведени одити на вече сертифицирани/или предстоящи за сертифициране организации;
 • Съществуващи/ нови сертификати ще бъдат издадени съгласно с версия ISO 14001:2015.

Отговорностите на нашите клиенти по време на този процес включват следното:

 • Придобиване на версия ISO 14001:2015;
 • Ревизиране на система за управление на околната среда, която прилагат съгласно с новата версия на стандарта;
 • Описание на промените, свързани с ревизиите;
 • Съставяне на нови документационни формати според тези дефиниции;
 • Осъвременяване на техните молби според новата система която са създали;
 • Уреждане на среща за одит с Органа по сертифициране след започване на изпълнението на техните ревизирани системи за управление на околната среда.

Често задавани въпроси:

ISO 14001:2015 – новият вариант на стандарта е влязъл в сила през септември 2015г.

Преходен период от 3 години до 2018г. е определен за подновяване на настоящите сертификати. Подновяването на сертификатите ще стартира веднага след като е завършена акредитационната верига за ISO 14001:2015.

Докато приключи акредитационната верига, сертификационните органи ще продължат да издават сертификати по версия ISO 14001:2005. След приключване на акредитационната верига, сертификатите ще започнат да се издават съгласно версия ISO 14001: 2015.

Трябва да закупите стандарт ISO 14001:2015, след което да ревизиране Вашата Система за управление на околоната среда съгласно новия стандарт ISO 14001:2015. Трябва да изградите своята Система за управление на околната среда съгласно изискванията на новия стандарт.

Стандартът ISO 14001 е ревизиран през септември 2015г. Ако желаете да продължите да използвате Вашия сертификат трябва да завършите преходния период най-късно до 2018г.

Стандартите имат продължителност на живот и е необходимо да бъдат осъвременени. Стандартът ISO 14001 беше също осъвременен през 2015г., както е бил осъвременяван и през 1997г. и 2005г. и беше публикуван като ISO 14001:2015. Организации, които искат да сертифицират своята Система за управление на околната среда или да подновят своя съществуващ документ трябва да завършат преходния период към варианта на ISO 14001:2015 най-късно до 2018г.

Стандартът ISO 14001:2005 се състоеше от 8 основни клаузи, докато ISO 14001:2015 се състои от 10. Той е бил подготвен съгласно структурата наричана Структура от високо ниво, която се състои от основни правила за всички стандарти за системи за управление. По-голям акцент се приписва на аспектите на околната среда на Веригата за доставка. Стандартът налага изискването за оценка на аспектите на околната среда на даден продукт или услуга по време на целия жизнен цикъл. Трябва да се направи Оценка на риска, обхващаща също така Заплахи и Възможности. Приложение SL е добавено, за да осигури съответствие с бъдещи стандарти. Ако желаете да получите по-подробна информация, може да присъствате на обучения по ISO 14001:2015, които ще се организират от нашия Отдел „Обучение“.

SZUTEST ще продължи да провежда одити на Вашите системи със своите експертни одитори по Системи за управление на околната среда. По време на целия преходен период, ние ще Ви информираме относно варианта на  ISO 14001:2015 чрез и-мейли, бюлетини, нашият уебсайт, брошури, публично обучение, обучения онлайн и т.н. Вие можете да имате навременна и точна информация за версия ISO 14001: 2015 лесно чрез участие в нашите публични образователни сесии или онлайн обучения, провеждани от нашите квалифицирани треньори.

СТАНДАРТ ISO 14001:2015 СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

0. Увод
0.1.Област
0.2.Цел на система за управление на околната среда
0.3.Фактори за успех
0.4.Модел Планирай-Направи- Провери-Действай
0.5.Съдържание на международния стандарт

1 Обхват

2 Нормативни позовавания

3 Термини и определения
3.1.Термини свързани с организация и лидерств
3.2.Термини свързани с планиране
3.3.Термини, свързани с подкрепа и действие
3.4.Термини свързани с оценка на eксплоатацията и усъвършенстването

4 Контекст на организацията
4.1.Разбиране на организацията и нейния контекст
4.2.Разбиране на потребностите и очаквания на заинтересованите страни
4.3.Определяне на обхвата на система за управление на околната среда
4.4.Система за управление на околната среда

5 Лидерство
5.1.Лидерство и ангажираност
5.2.Политика за околната среда
5.3.Организационна роля, отговорности и пълномощия

6 Планиране
6.1.Действия за адресиране към рискове и възможности
6.1.1.Общо
6.1.2.Аспекти на околната среда
6.1.3.Задължения за съответствие
6.1.4.Действие по планиране
6.2.Цели за околната среда и планиране за постигането им
6.2.1.Цели за околната среда
6.2.2.Действия по планиране за постигане на целите за околната среда

7 Подкрепа
7.1.Ресурси
7.2.Компетентност
7.3.Осъзнаване
7.4.Комуникация
7.4.1.Общо
7.4.2.Вътрешна комуникация
7.4.3.Външна комуникация
7.5.Документирана информация
7.5.1.Общо
7.5.2.Създаване и осъвременяване
7.5.3.Контрол на документираната информация

8 Дейност
8.1.Оперативно планиране и контрол
8.2.Спешна подготовка и отзвук

9 Оценка на експлоатацията
9.1.Мониторинг ,измерване, анализ и оценка
9.1.1Общо
9.1.2.Оценка на съответствието
9.2.Вътрешен одит
9.2.1.Общо
9.2.2.Програма за вътрешен одит
9.3.Преглед от Ръководството

10 Подобрение
10.1.Общо
10.2.Несъответствие и коригиращо действие
10.3.Продължително подобрение

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 14001:2015