Нашата Мечта

Да станем една от най-предпочитаните международни организации за одит, контрол и  сертификация в света с нашите висококачествени, надеждни, бързи и всеотдайни услуги в нашата сфера.

Да направим нашата водеща  позиция в Турция по-значима чрез непрекъснато разрастване.

Нашата Цел

Когато предоставяме нашите услуги ние ще ползваме най-ценното предимство на нашата страна и компания; младият, трудолюбив, всеотдаен и добре образован човешки ресурс по най-ефективния и ефикасен начин, ще го обединим с най-креативната, иновативна и рационална мисъл, и непрекъснато ще подобряваме нашите услуги.

Нашата Стратегия

Динамичен, управленски стил усвоен чрез обективни решения и отговорност. Рационални, продуктивни и самоуверени  служители , уважаващи себе си и своята работа.

Една организация, добре интегрирана със своите служители, с атмосфера на доверие и склонна към делегиране на власт.

Разбиране за обслужване насочено към клиента, което взема предвид нуждите, потребностите и препоръките на клиентите.

История

За Нас

Нашата компания беше създадена и започна своята дейност в Истанбул през 2005 г., когато Турция започна преговори за пълноправно членство в Европейския съюз. Свободното движение на стоки, една от първите глави, обсъждана по време на преговорите, стана причина за създаване на нашата организация и все още остава нашата главна сфера на действие.

Целта на тази глава е да направи възможно свободното движение на промишлени продукти и вносни стоки от трети страни на вътрешния пазар чрез отстраняване на технически бариери. Постигането на тази цел изисква прилагането на Директивите с нов подход и участието на Органи за оценка на съответствието. За да се отговори на тази потребност по най-добрия възможен начин, нашата компания започна своята дейност като пълноправен и изключителен представител на Strojirensky Zkusebni Ustav s.p., нотифициран орган на Чехия по  15 директиви.

След като получи своята собствена акредитация и нотификация през 2007, SZUTEST понастоящем е акредитирана от TURKAK по стандарти EN 17020, EN 17021 и EN 17065 и е оторизиран като Нотифициран орган No. 2195 по 8 EU директиви от съответните министерства (Министерство на промишлеността, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и урбанизацията).

От създаването си SZUTEST е подпомагала Турските производители със своите услуги за сертификация, контрол и инспекция и е съумяла да бъде една от най-предпочитаните организации за сертификация и оценка на съответствието.

SZUTEST може да предоставя услуги за оценка на съответствието на продукти във всички страни в света при поискване.

Нашият Ангажимент

Конфиденциалност и Безпристрастност

Като SZUTEST наш приоритет е да се отнасяме с всички кандидатстващи фирми /отделни лица равнопоставено и безпристрастно без да се взема предвид тяхното географско разположение, големина или членство в асоциации/съюзи по време на всички процеси за оценка на съответствие. Our committees and employess also sticаk to confidentiality and impartiality principles and work free of pressures and without pursuing interests of any parties, and basing their activities only on objective data.

За до постигне това, SZUTEST е анализирала всички потенциални конфликти на интереси и е предприела всички необходими мерки.

Със своите процедури, SZUTEST гарантира, че хората в механизма на вземането на решения  по стандарти за акредитация и свързаните документи са различни от онези при процесите за оценка на съответствие. Висшето ръководство на SZUTEST е дало обещание, че  то няма да влияе на решението за оценка на съответствието нито положително нито отрицателно , ще приключи процеса на оценка за съответствие в случай, че бъде открие фактор, който може да повлияе на безпристрастността, и ще избягва всяко поведение, което може да навреди на репутацията на клиента.

При това, SZUTEST осигурява всички ресурси за осъществяване на цялата дейност по оценка на съответствие по оторизиран, прозрачен, обективен, независим и безпристрастен начин. Ние поемаме пълна отговорност и отчетност за всички наредби, които са ни възложени, стандартите, за които сме акредитирани, съответните анекси към тези директиви и стандарти, и за всички области, в които провеждаме дейност за оценка на съответствие.

SZUTEST не участва в никаква дейност, която може да е в противоречие с независимостта на нейните решения и оценки относно нейната дейност за оценка на съответствие. Тя не може да бъде проектантът, производителят, доставчикът, инсталаторът, търговският купувач, собственикът, търговският потребител или по поддръжката, оторизираният представител или партньорът на продуктите, за които осъществява услуги за оценка на съответствие.  В допълнение, SZUTEST не може пряко да бъде свързан с други конкурентни продукти (конкурентна марка или производител) по време на целия процес за оценка на съответствие.
××

×
×

×

××

×

×××