оценяване НА СЪОТВЕСТВИЕто на ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Енергията, основа във всяка част от нашия живот, придобива все по-голямо значение по отношение на източника си. Ние от SZUTEST предлагаме сертификационни услуги, базирани на нашата акредитация съгласно стандарт EN ISO/IEC 17065.

Енергията е фундаметална част от нашия живот и начина й на добиване е с все по-голямо значение. Възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) са най-чистия и същевременно са устойчив източник на електрическа енергия. Тенденцията към ВЕИ нараства с всеки изминал ден в нашата страна. Оценката на съответствието на възобновямиете енергийни източници е също толкова важно както и във всички останали сектори в енергетиката.

Предварителното отчитане на несъответствия в оборудването, изполвано в електрическите централи, прави възможна навременната превенция на проблеми, които в противен случай биха нанесли големи щети. ВЕИ централите имат свойте предимства и недостатъци. Нашата задача е да минимизираме рисковете, посредством методите за контрол, които прилагаме. Цялата работа по подръжката и ремонта на ВЕИ могат да бъдат извършени под наш конрол, като всички рискове биват оценени. В допълнение, компаниите, които имат ВЕИ/централи за производство на енергия от възобновяеми източници в нашата държава са подпомогнати от „регулацията за сетификация и помощ за възобновями източници“. Също така допринасяме за подкрепата, предоставена на националните производители, и участваме активно в тази област.

Енергийните производител, които отговарят на изискванията на YEKDEM (Механизъм за подпомагане на възобновяемите енергийнит източници) могат да се възползват от тази подкрепа. Едно от тези изисквания е да фирмата собственик да притежава сертификат за съответствие издаден от Орган за оценяване на съответствието, акредитиран по стандарт EN ISO/IEC 17065.

ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

SZUTEST, акредитиран от IAS (Международната акредитационна служба) по EN ISO/IEC 17065 – Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги, предлага услуги по контрол преди пускане в действие на вятърни турбини и надзор.

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

Вятърните турбини функционират на основата на прост принцип, при който енергията на вятъра завърта две или три лопатки като перки около даден ротор, а роторът е свързан  към основен вал, който върти генератор, за да произвежда електричество.

При различните видове вятърни турбини, принципът на действие е един и същ, но се различават по своите компененти и мястото, на което са разположени. В зависимост от вида на остта на крилата, вятърните турбини биват:

  • Вятърни турбини с хоризонтална ос;
  • Вятърни турбини с вертикална ос;
  • Вятърни турбини с наклонена ос;

В зависимост от местолопожението биват:

  • Вятърни турбини на сушата;
  • Вятърни турбини недалеч от сушата.

Възможно е също така да се класифицират в зависимост от броя на крилата, посоката на вятъра и др.

Компонентите на вятърната турбина са лопатките, скоростната кутия, кулата, генератора и електронните части.

Видове вятърните турбини се проектират и произвеждат съгласно стандартите по-долу:

  • EN 61400-1: Изисквания към конструкцията;
  • EN 61400-2: Малки вятърни турбини;
  • EN 61400-3: Изисквания към конструкцията на вятърни турбини, монтирани в морето.

Оценяването на съответствието и сертифицирането на вятърни турбини се осъществяват съгласно стандарт EN 61400-22.

Оценяването на съответствието на вятърни турбини съгласно приложимите стандарти е важно, не само защото производителите имат подкрепата на YEKDEM, но също така защото прилагането на съответните стандандарт могат да предотвратява възможни проблеми, които могат да се проявят по време на жизнения цикъл на продуктите.

SZUTEST е акредитиран от IAS (Международната служба по акредитация) съгласно стандарт EN ISO/IEC 17065 – Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги и предлага услуги по контрол преди пускане в действие на вятърни турбини и надзор.

Правителството на Турция през 2015г. създаде YEKDEM – Механизъм за подпомагане на възобновяемите енергийни източници, с цел да се подкрепят производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, следвайки линията на Регламента за документиране и подкрепа на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Този Регламент влезе в сила през 2013г. Енергийните производители могат да се възползват от подкрепата на YEKDEM, ако спазват изискванията на Регламента за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Производителите също така трябва да притежават Лиценз за производсто на енергия от възобновяеми източници.

ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

Водноелектрическите централи са съоръжения, използващи енергията на водната маса за произвеждане на електричество. Използва се вода от големи водоизточници.

Водноелектрическите централи  са съоръжения за генериране на електричество, където потенциалната енергия на водата при дадена позиция се трансформира в механична енергия и след това в електрическа  енергия на принцип на преминаване през по-ниските турбинни колела.

Водата трябва да е на по-високо ниво и се насочва към турбините  през тунели. Към турбините са прикачени електрически генератор, който се задвижда от падащата вода. Турбините превръщат кинетичната енергия от падащата вода в механична. След това генератора превръща механичната енергия от турбината в електрическа.

Най-често използваните видове НРР са Kaplan, Francis и Pelton.

Стандартът TSE K 195 обхваща процедурите за оценяване на съответствието на турбини, хидрогенератори и регулаторни системи, които се използват във водноелектрическите централи.

Въпреки че този стандарт е основен, техническите спецификации и изисквания на инвеститорите също се използват в процеса на оценяване на съответствието.

За да се възползвате от подкрепата на YEKDEM, трябва внимателно да бъде разгледан “Регламента за субсидии за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници за използване на вътрешни компоненти”. Както е отбелязано в регламента, продуктите трябва да бъдат сертифицирани от органи, акредитирани по стандарт EN ISO/IEC 17065.

SZUTEST е Акредитиран Орган съгласно EN ISO/IEC 17065 и предлага услуги по сертифициране на водноелектрически централи.

 

SZUTEST > Услуги за Промишлеността > Оценка на Съотвествие за Електроцентрали