ATEX

ATEX  137 [99/92/EC] – Директива за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивна атмосфера

Директивата ATEX 137 посочва минималните изисквания за подобряване на безопасната и здравна защита на работниците, които потенциално са в риск от експлозивна атмосфера. Организациите, в които могат да се появи експлозивна атмосфера трябва да отговарят на изискванията на тази директива и да осигурят здраве и безопасност на работниците.

Инспекция за безопасност на основата на Директива  ATEX 137 обхваща подробна оценка на организацията, където може да се появи експлозивна атмосфера. Доклад за съответствие на основата на ATEX 137 се съставя за организации, ако е потвърдено съответствието. Този доклад посочва, че организацията е предприела всички превантивни мерки за работниците при експлозивна атмосфера.

EN 60079-10-1 – Експлозивна атмосфераЧаст 10-1: Класификация на райониЕксплозивна газова атмосфера

Използваното оборудване при експлозивна газова атмосфера е ex-proof оборудване и със специален дизайн. Изборът на това оборудване се извършва въз основа на класификация на опасните зони в организацията. Ето защо организации, в които може да възникне експлозивна атмосфера трябва да направят картографиране на опасните зони. В стандарт EN 60079-10-1 са обхванати подробно извършването на инспекции на дизайн-проекти и класификация на опасни зони. Съставя се доклад съгласно EN 60079-10-1, който включва класификация на опасните зони.

EN 60079-10-2 – Експлозивна атмосфера Част 10-2: Класификация на зониЕксплозивна прахова атмосфера

Използваното оборудване в експлозивна прахова атмосфера е ex-proof и със специален дизайн. Изборът на това оборудване се извършва въз основа на класификация на опасните зони в организацията. Ето защо организации, в които може да възникне експлозивна атмосфера трябва да направят картографиране на опасните зони. В стандарт EN 60079-10-2 са обхванати подробно извършването на инспекции на дизайн-проект и класификация на опасни зони. Съставя се доклад съгласно EN 60079-10-2, който включва класификация на опасните зони.

Стандартите EN 600979-10-1 и  EN 60079-10-2 формират основата на това картографиране на опасните зоните според нормативните актове на ЕС. Темите обхванати от стандарта са както следва:

  • Процедура за класифициране на опасни места;
  • Избягване/освобождаване на експлозиви – потенциални източници на освобождаване;
  • Дефиниция и обхват на опасни места;
  • Документация за класификация на опасни места;
  • Примери за класификация на опасни места.

EN 60079-14 –Електрическа апаратураЧаст 14: Проектиране, избор и изграждане на електрическа апаратура

Електрическите уреди и инсталации, използвани в области с потенциално експлозивна газова и прахова атмосфера трябва да имат специален дизайн.

Най-важните изисквания са: дизайнът на електрическите уреди и инсталации, които ще се използват в зони, класифицирани като опасни, да е съобразен със стандартите и Директивата – EN 60079-10-1; EN 60079-10-2; ATEX 99/92/EC; и избора и правилното монтиране на това оборудване.

SZUTEST > Услуги за Промишлеността > ATEX