ПРЕГЛЕД НА ISO 9001:2015

Преходен период от версия 2008г. на стандарта ISO 9001 към весията от 2015г. на стандарта ISO 9001.

Уважаеми клиенти,

Преходният период за версията на стандарта ISO 9001 от 2015 г., публикуван през септември 2015г., ще приключи през 2018г. Процесът ще бъде както следва:

 • TURKAK/IAS ще завърши своя собствен процес на акредитация и одобрение за стандарта ISO 9001:2015.
 • Органите за сертификация ще бъдат акредитирани от TURKAK/IAS за ISO 9001:2015 или ще подновят своите съществуващи акредитации;
 • Вече сертифицираните организации или тези, които ще бъдат сертифицирани ще преразгледат своите системи за управление на качеството съгласно версията на ISO 9001 от 2015 година;
 • Провеждане на одити на вече сертифицирани организации или такива, които ще бъдат сертифицирани;
 • Съществуващи/нови сертификати ще бъдат издадени наред с версията на ISO 9001:2015.

Отговорностите на нашите клиенти по време на този процес включват следното:

 • Придобиване на новата версия на стандарта ISO 9001:2015;
 • Ревизиране на системата за управление на качество, която прилагат наред с новата версия на стандарта;
 • Описание на промените свързани с ревизиите;
 • Съставяне на формати от нова документация според тези дефиниции;
 • Актуализиране на техните приложения според новата система, която са създали;
 • Уреждане на дата за одит с органа по сертификация след внедряването на ревизираните системи за управление на качеството.

Често задавани въпроси:

ISO 9001:2015, новата версия на стандарта влезе в сила през септември 2015г.

Преходният период от 3 години, до 2018г, е определен за подновяване на настоящите сертификати. Подновяването на сертификатите ще започне след като е завършена акредитационната верига за  ISO 9001:2015.

Докато завърши акредитационната верига органите по сертифициране ще продължат да издават сертификати по версията на стандарта от 2008 година – ISO 9001:2008. След като се завърши акредитационната верига ще започне издаване на сертификати съгласно ISO 9001: 2015.

Вие трябва да закупите новата версия на стандарта – ISO 9001:2015. След това трябва да прегледате своята Система за управление на качеството наред с новия стандарт ISO 9001:2015.

Вие трябва да разработите и внедрите Вашата система за управление на качеството съгласно изискванията на новия стандарт.

Стандартът ISO 9001 беше ревизиран от септември 2015г. Ако желаете да продължите да използване Вашия сертификат трябва да завършите преходния период най-късно до 2018г.

Стандартите имат продължителност на живот и следва да бъдат осъвременени. Стандартът ISO 9001 също така беше  актуализиран през 2015г, както е бил актуализиран през 1994г., 2000г. и 2008г. и е публикуван като  ISO 9001:2015. Организации, които желаят да потвърдят своята Система за управление на качеството или да подновят своя съществуващ документ трябва да завършат преходния период на ISO 9001:2015 не по-късно от 2018г.

Стандартът ISO 9001: 2008 се състои от  8 основни клаузи, докато ISO 9001:2015 се състои от 10 клаузи. Той е бил подготвен съгласно структурата High Level Structure, която е в основата на всички стандарти на системи за управление. Въведен е подход за оценка на риска и с този нов стандарт се планира бизнес последователността. Приложение SL е включено, за да се осигури съответствие с бъдещи стандарти. Ако желаете да получите по-подробна информация, можете да присъствате на обучения за  ISO 9001: 2015, които ще се организират от нашия Отдел  Обучения.

SZUTEST ще продължи да провежда одити на Вашите системи със своите експертни одитори по Система за управление на качеството. През целия период на прехода, ние ще Ви информираме относно варианта на  ISO 9001:2015 чрез имейли, информационни бюлетини, нашия уебсайт, брошури, публични обучения, онлайн обучения и т.н. Актуална и точна информация за ISO 9001:2015 може да получите като участвате в нашите публични обучения или онлайн обучения, които се провеждат от наши квалифицирани преподаватели.

1 ОБХВАТ

2 НОРМАТИВНИ ПОЗОВАВАНИЯ

3 ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ОНТЕКСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
4.1 Разбиране на организацията  и нейния контекст
4.2 Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни
4.3 Определяне на обхвата на системата за управление на качеството
4.4 Система за управление на качеството и нейните процеси

5 ЛИДЕРСТВО
5.1 Лидерство и ангажираност
5.2 Политика
5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията

6 ПЛАНИРАНЕ
6.1 Действия за овлядяване с рисковете и възможности
6.2 Цели на качеството  и планиране на дейностите за тяхното постигане
6.3 Планиране на измененията

7  ПОДДЪРЖАНЕ
7.1 Ресурси
7.2 Компетентност
7.3 Осъзнаване
7.4  Обмен на информация
7.5 Документирана информация

8 ДЕЙНОСТИ
8.1 Оперативно планиране и управление
8.2 Изисквания за продукти и услуги
8.3 Проектиране разрабобване на продуктите и услугите
8.4  Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици
8.5 Производство и предоставяне на услуги
8.6 Пускане на продукти и услуги
8.7  Управление на несъответстващи производства

9 ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТНОСТТА
9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценка
9.2 Вътрешен одит
9.3 Преглед от ръководството

10  ПОДОБРЯВАНЕ
10.1  Общи положения
10.2 Несъответствие и коригиращо действие

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 9001:2015