СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ

ВАШЕТО КАЧЕСТВО Е ПОД НАШ КОНТРОЛ…

SZUTEST е акредитиран Орган от Турската агенция за акредитации (TÜRKAK) и Международната служба за акредитация (IAS) съгласно EN ISO/IEC 17021 и предоставя услуги по сертифициране на системи за управление.

Работата на Вашата организация в съответствие с националните и международни стандарти води до правилно управление на вашите продукти и дейности. Това допринася за много аспекти на Вашата организация като: повишаване на репутацията, удовлетвореност на клиента и превъзходство в качеството на продуктите и услугите.

Системите за управление са приложими във всички сектори на бизнеса и създават рамка на организации, която може да се контролира и усъвършенства

За 12 години, със своя експертен и опитен екип, SZUTEST работи, за да ви отведе една крачка напред в превъзходството на качеството на продуктите и услугите.

SZUTEST e Акредитиран Орган от Турската агенция за акредитация (TURKAK) по:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000

SZUTEST е Акредитиран Орган от Международната служба за акредитация (IAS) по:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • OHSAS 18001
 • ISO 50001
 • ISO 27001

Организацията след като създаде своя система за управление в съответствие с изискванията на съответния стандарт, трябва да се обърне към Сертифициращ Орган на системи.

По време на етапа на кандидатстване (подаване на заявление) се събира необходимата информация за организацията-кандидат, а ценообразуването се осъществява на базата на предоставената информация.

При взаимно съгласие следва етапа на планиране на одита. Процесът по сертифициране започва с първоначален одит, който се състой в два етапа.

Одитът от етап 1 се провежда или в офиса или на място в зависимост от рисковата група на организацията.

Одитът от Етап 1 се провежда за да се:

 • Прегледат документите на системата за управление на клиента;
 • Оценят местоположението на клиента и условията на място;
 • Оцени готовността на служителите на клиентите за одит от етап 2;
 • Прегледат условията на клиента;
 • Потвърдят изискванията на стандарта за това, че са добре разбрани (особено ключови показатели на изпълнението на процесите, целите и действието на системата за управление);
 • Събере необходимата информация по обхвата на системата за управление, свързаните законови разпоредби и настоящи рискове;
 • Прегледа разпределянето на ресурсите за одита от етап 2.

След завършването на одита от етап 1 (ако е подходящо да се премине към етап 2) се планира одит от етап 2, който се провежда на място.

По време на одит от етап 2 се оценяват следните процеси:

 • Наблюдения, измервания и докладване и дали са постигнати определените цели;
 • Съответствие на системата за управление на клиента и дали отговаря на законовите изисквания;
 • Оперативен контрол на процесите на клиента;
 • Вътрешен одит и преглед на ръководството;
 • Отговорност на ръководството на клиента за политиката;
 • Общи изисквания, политика, връзки с целите на изпълнението (дали съответстват със стандартите за системи за управление или други изисквания), други приложими правни изисквания, отговорности, организационна компетентност, процедури, информация за изпълнението, данни и резултати от вътрешен одит.

При завършване на одит от етап 2 се прави преглед на цялата информация и доказателства за одита. Ако съществуват каквито и да е несъответствия, които се идентифицират по време на одит, първо трябва да се отстранят, за да може сертифицирането да се финализира, с одобрението на Комисията по сертифициране.

Внедряването на система за управление на качеството води до многобройни предимства за всяка организация. Ето някои от тях:

 • Тъй като в основата на изискванията на ISO 9001 е да се подобри удовлетворението на  клиента, Вие ще постигнете по-високо ниво на удовлетворение на клиента. Вие ще имате по-добра възможност да разбирате и посрещате очакванията на клиента;
 • Сертификатът за съответствие с даден стандарт ще ви донесе нови клиенти;
 • Повишените престиж и удовлетвореност на клиенти ще допринесат за конкурентно предимство;
 • Можете да предприемете стъпки по отношение на институционализиране на Вашата организация;
 • Стандартът ISO 9001 вдъхновяват за непрекъснато развитие и усъвършенстване;
 • Организацията се стреми към професионализъм. Това означава, че бъдещето на организацията ще се определя не от персонални решения, а от световни стандарти със стабилна инфраструктура;
 • Проверяването и потвърждаването на качеството във всеки етап осигурява, че проблемите и всяко допълнително усилие, положено за установяването им са сведени до минимум;
 • ISO 9001 зачита удовлетворяването на служителите, както и удовлетворяването на клиентите. Удовлетворяването на служителите се възвръща като по-продуктивна работна сила.

SZUTEST > Сертифициране на Системи