ISO 22716 – ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ В КОЗМЕТИКАТА

ISO 22716 – Добри производствени практики в козметиката (GMP) е един от крайъгълните камъни на новите наредби на Европейския съюз за козметика. Тази класификация поставя много високи изисквания за осигуряване на безопасността на потребителя.

ISO 22716 – Добри производствени практики в козметиката (GMP) е един от крайъгълните камъни на новите наредби на Европейския съюз за козметика. Тази класификация поставя много високи изисквания за осигуряване на безопасността на потребителя. В рамките на всички тези нови правни изисквания всички козметични продукти, които се разпространяват на Европейския пазар трябва да се произвеждат съгласно Добрите производствени практики в козметиката, определени в стандартите ISO 22716. Стандартът има преки връзки с всички участници във веригата за производство на козметика. Производителите на съставките, компаниите на крайния продукт, дистрибуторите и вносителите/износителите участват всички, определени са и нови отговорности.

Всички козметични продукти, разпространявани на Европейския пазар, следва да бъдат произведени съгласно Добрите производствени практики за козметика, определени в стандартите ISO 22716. Други изисквания включват повишена отговорност за производители и дистрибутори. За въвеждане в Европейската комисия, етикетиране на продуктите, особено за токсични вещества, се изискват по-всеобхватни файлове за продукта и задължителни нотификации. Други страни с развити козметични пазари ще погледнат на добрите производствени практики като необходимост и ще ги адаптират за своите пазари.

Добрите производствени практики за козметика включват опит, работни правила и организационни насоки, и особено фокусиране върху влиянията на човешките, технически и управителни фактори върху качеството на производството. Целта на GMP е да определи дейностите, които кореспондират на техническите спецификации, очаквани от продукта. Ако са приложени добре, продуктът се счита за безопасен. ISO 22716 е стандартът, който определя Добрите производствени  практики за козметика. Стандартът е написан в сътрудничество с професионалисти от промишлеността и насърчава най-добрите методи в класа. Обхватът на ISO 22716 не е ограничен единствено до производствени дейности, но също така обхваща контрола, съхранението и транспортирането.

22716 одити Ви помагат да разберете изискванията, свързани с веригата за доставка на фармацевтичните продукти от производители на суровини до производителите на крайния продукт. Те също разкриват специфични изисквания за създаване на система за управление на качеството (QMS) според принципите  GMP и ISO 22716.

Одитите могат да се разглеждат като въвеждане за всеки, който участва в развитието, изпълнението и управлението на GM за козметичната промишленост, и са специално свързани с организациите, произвеждащи козметика и желаят да съответстват на GMP. Те могат да бъдат интегрирани с друга система за управление на основата на ISO 22716.

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 22716