СЕ СЕРТИФИЦИРАНЕ

Европейският съюз понастоящем представлява политическа и икономическа организация, състояща се от 28 страни-членки с общо население от повече 500 милиона души. Една от четирите основни свободи, предоставяни от Европейския съюз е свободното движение на продукти.

СЕ маркирането означава, че продуктите отговарят на всички изисквания на нормативните актове на ЕС и могат да бъдат разпространявани сред страните-членки на ЕС без да се изправят пред каквито и да са прегради.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕ СЕРТИФИКАТ?

При свободно движение на продукти в Европейското икономическо пространство върху тях се нанася маркировката CE. Тази маркировка означава Съответствие с изискванията на европейското законодателство и показва, че продуктите са одитирани/оценени по отношение на изискванията за безопасност, здравните изисквания и изискванията за околната среда. Може да видите CE маркировка върху нов телефон, кухненски робот, телевизор или цветни моливи, закупени в Европейската общност. CE маркировка също така означава лоялна конкуренция сред производителите, тъй като тя изисква отговорност и съответствие с посочените изисквания.

Производител, който нанася CE маркировка върху своите продукти посочва, че продуктите са в съответствие с всички изисквания (посочени в нормативни актове на ЕС) и могат да се продават в Европейското икономическото пространство. CE сертификатът осигурява две големи преимущества за света на бизнеса и потребителите. Светът на бизнеса признава, че продуктите, които са с нанесена СЕ маркировка могат да се продават в Европейското икономическо пространство без да срещат каквито и да са пречки, а потребителите се чувстват сигурни, че продуктите, които купуват отговарят на всички съществени изисквания, здравни изисквания и изисквания за безопасност и околна среда.

Производителят е отговорен за осъществяването на оценяване на продуктите, за подготовката на технически досиета, за нанасянето на CE маркировка върху продуктите, където е необходимо и за изготвянето на ЕС декларация за съответствие.

КАК СЕ ПОЛУЧАВА CE СЕРТИФИКАТ?

Всички процедури за оценяване на съответствието (модули), включващи изпитване, одит и/или СЕ сертификация трябва да бъдат извършени преди пускането на продукта на пазара. Производителите трябва да определят техния продукт дали е обхванат от нормативните актове на ЕС и ако следва, да се обърнат към нотифицирани органи, предназначени да предоставят услуги по оценяване на съответствието.

ЕС Декларацията за съответствие е свързана с информация за продукта, производителя или упълномощения представител, нотифицирания орган, където е приложимо и хармонизиран(и) стандарт(и) и трябва да включва:

 • Уникална идентификация на продукта;
 • Име и адрес на производителя или на упълномощения представител;
 • Декларация за изключителна отговорност от производителя;
 • Идентификация на продукта, позволяваща проследяване, ясна продуктова фотография, където е подходящо;
 • Релевантна директива на Европейската Общност;
 • Препратки към приложимите хармонизирани стандарти и/или спецификации;
 • Където е приложимо, наименованието и номерът на нотифицирания орган, описание на модула и информация за CE сертификата;
 • Допълнителна информация, подпис, име и длъжност на посочения подписващ, място и дата на издаване.

КАК ДА СЕ НАНЕСЕ CE МАРКИРОВКА ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ?

Маркировката CE трябва да бъде във формата както е посочено на изображението по-долу. Пропорциите трябва да се спазват, дори ако се промени мащаба. CE маркировката трябва да се нанесе ясно, четливо и незаличимо върху продукта или върху плочката с данни. Разбира се, там където това не е възможно или не е гарантирано поради естеството на продукта, тя трябва да се нанесе върху опаковката, ако има такава и към придружаващите документи.

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Отличително качество на законодателството на ЕС е да осигурява високо ниво на здравна и безопасна защита на потребителите. Съществените изисквания се прилагат за опасността, присъща на даден продукт. Ето защо, ако не е определено в хармонизираните стандарти, производителите трябва да извършват анализ на риска и да включат резултатите в своите технически досиета.

Докато съществените изисквания посочват резултатите, които трябва да се постигнат и опасностите, които трябва да се елиминират, те не дават указание за технически решения или как да се емиминират тези опасности. Производителите могат да постигнат реални решения, използвайки съответните хармонизирани стандарти или спецификации.

КАКВО СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВА ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ (ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ)?

Европейското законодателството за хармонизация налага на производителите задължението да изготвят техническо досие, съдържащо информация, която доказва съответствието на техните продукти със съществените изисквания и да съхраняват това досие в продължение на 10 години. Техническото досие, което e под отговорността на производителя или упълномощения представител, може да бъде част от документацията на Системата по качество, в процедурите за оценяване на съответствието.

Въпреки че информацията, която се включва в техническото досие е подробна за всеки регламент, тя е като цяло информацията и документите за дефиниция, предназначение, проектиране, производство и действие на продукта.

CE СЕРТИФИКАТ И МОДУЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Модулите за оценяване на съответствието обхващат както етапа на проектиране, така и етапа на производство. Докато някои обхващат само един етап, други могат да обхванат и двата. Модулите за оценяване на съответствието се състоят от 8 основни категории:

 • Модул A, A1, A2 – Вътрешен производствен контрол
 • Модул B – Изследване на типа
 • Модул C, С1, C2 – Съответствие с ЕС типа на основата на вътрешен производствен контрол
 • Модул D, D1 – Съответствие с ЕС типа на основата на сигурност за качество на производствения процес
 • Модул E, E1 – Съответствие с ЕС типа на основата на сигурност за качество на продукта
 • Модул F, F1 –Съответствие с ЕС типа на основата на верификация на продукта
 • Модул G – Съответствие на основата на проверка на единичен продукт
 • Модул H, H1 – Съответствие на основата на пълно осигуряване на качеството

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

Нотифицираните органи извършват дейности по калибриране, изпитване, одитиране, инспекция и сертифициране, посочени в процедурите за оценяване на съответствието, когато е необходимо удостоверяване от трета страна. Нотифицираните органи са посочени от нотифицирани авторитети (съответни министерства) с оглед на приложимите нормативни актове на ЕС.

Нотифицираните органи могат да предоставят услуги по оценяване на съответствието в рамките на ЕС или в трети страни. Те трябва да предоставят информация на нотифицирания авторитет и на властите, осъществяващи надзор на пазара и да провеждат своята дейност безпристрастно, независимо, недискриминационно и по компетентен начин. Като доказателство за своята компетентност те трябва да са акредитирани.

ЗАЩО АКРЕДИТАЦИЯТА Е ПРЕДПОЧИТАНА?

Акредитацията е атестацията на националния орган за акредитация (TURKAK) за това, че орган за оценяване на съответствието притежава техническата компетентност да осъществява дейности по оценяване на съответствието, цитирани в хармонизираните стандарти. Правната рамка на изискването за акредитация в ЕС е посочена в Регламент 765/2008.

SZUTEST е акредитиран от TURKAK за следните стандарти в рамките на Регламент 765/2008 и Директива 2008/68/EО:

 • EN  ISO/IEC  17020Оценяване на съответствието — Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол;
 • EN  ISO/IEC  17021-1Оценяване на съответствието – Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление;
 • EN  ISO/IEC  17024Оценяване на съответствието – Общи изисквания за органите, извършващи сертификация на лица;
 • EN  ISO/IEC  17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране;
 • EN  ISO/IEC  17065Оценяване на съответствие – Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.

 

НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГи ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ДИРЕКТИВИ НА ЕС

SZUTEST предоставя услуги по изпитване, одитиране, инспекция и сертифициране като Нотифициран Орган №. 2195 или със своите партньори по следните Директиви на ЕС:

SZUTEST > СЕ Сертифициране