ISO 50001:2011 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Днес, когато енергията е от голямо значение, ISO 50001 Система за управление на енергията може да се приложи към всеки бизнес, голям или малък, в който и да е сектор. В основата на стандарта е ефективното потребление на енергия.

ISO 50001 Система за управление на енергията (EMS) може да се осъществни самостоятелно или да се интегрира с други системи за управление. EMS е на основата на: определянето на енергийната политика на организации, като формулира цели и насоки, управлението на потреблението на енергията с помощта на програми за управление на енергията, създадени в тази рамка, оценяването на изпълнението на Системата за управление на енергията и осигуряването на усъвършенстване.

EMS оказва влияние за/при:

  • Намаляването на разходите;
  • Намаляването на газовите емисии на парници;
  • Демонстрирането на ангажимент за устойчива околна среда;
  • Разработването на политика за по-ефективно потребление на енергията и наблюдението колко добре работи системата;
  • Поставянето и оценката на дългосрочните цели.

ISO 50001 осигурява преимущества и контрол при осъществяването на процеси.

Тези  процеси ще Ви подпомогнат да разберете Вашата базова консумация на енергия, при създаването на планове за действие, при разбирането на показателите за енергийна ефективност и при идентифицирането на области за подобрение.

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 50001:2011