Уреди за Горене на Газообразни Горива

Директивата 2016/426/EU (GAD) за газови уреди представлява правната рамка за газови уреди в държавите-членки на ЕС. Целта на Директивата е да осигурява безопасно и свободно движение па пазара на ЕС на уреди за горене на газообразни горива и устройства.

Настоящата директива се прилага за газови уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление или пране, които имат, когато е приложимо, нормална температура на водата до 105°C. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателни тела, снабдени с такива горелки, също се считат за уреди.

Директивата стана задължителна през 1996г., така че всички продавани газови уреди и тези в обхвата на директивата, трябва да бъдат с маркировка СЕ. Разбира се, съществуват някои изключения от директивата – уреди, специално предназначени за използване в промишлени процеси, извършвани в промишлени предприятия.

Директивата определя „газообразно гориво“ като гориво, което е в газообразно състояние при 15°C и налягане от 1 бар, следователно са изключени уредите, работещи с природен газ и LPG. Когато се продават вторични продукти, за тях се изисква единствено да съответстват на съществените изисквания на директивата. Производителите на нови продукти трябва да отговорят на изискванията на защита, които се проверяват посредством изследване на типа, трябва да съставят техническо досие и да нанесат СЕ маркировка на продукта.

Тази директива изисква изследване на типа и одобрение с избран модул за оценяване на съответствието от независим орган, нотифициран от Европейската комисия.

GAD дава категории на продукта, които са в рамките на обхвата, но не съдържа списъци на  обхванати конкретни продукти. Разбира се, за да се улесни преценката дали даден продукт е включен в обхвата на Директивата, е съставен илюстративен списък. Дадена бележка към списъка обяснява значението на някои използвани думи. Освен това, някои специфични елементи на дадени категории на продукта, са разяснени на отделни напътстващи брошури.

 • Кондензни и некондензни (конвекционни) комбинирани котли
 • Газови котли за централно отопление
 • Бойлери
 • Домашни газови горелки, фурни
 • Газово оборудване за обществено хранене (открити горелки, работещи горелки, грил плочи, плотове, двойни бойлери, и т.н.)
 • Аспиратори
 • Газови кранове и вентили (с изключение на сферични клапани в обхвата на ЕN 331)
 • Устройства за контрол и наблюдение на пламъка на газови и готварски уреди
 • Външни готварски печки
 • Грил с въглища и барбекюта, с газово горене

И подобни газови (непредназначени за промишлена употреба) продукти са оценявани в рамките на тази Директива.

 • ЕО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА – МОДУЛ B: Той покрива изпитвания за типа.
 • ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА – МОДУЛ C: Съответствие на типа на основата на вътрешен производствен контрол плюс наблюдавани контролирани проверки на случайни интервали.
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС – МОДУЛ D: Той се прилага на основата на Системата за управление на качеството.
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА – МОДУЛ E: Той се прилага за крайния продукт на основата на Системата за управление на качеството.
 • ЕО ПРОВЕРКА – МОДУЛ F: Той се прилага при всяко устройство на базата на статистика.
 • ЕО ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЧЕН ПРОДУКТ– МОДУЛ G: Производителят или упълномощеният представител осигурява и декларира, че съответният уред, за който е издаден сертификат, съответства на изискванията на Директивата.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Уреди за Горене на Газообразни Горива