CE Маркировка на Асансьори

Директива 2014/33/EU за асансьори гарантира, че асансьорите са пуснати на пазара по начин, който да не представлява риск за здравето и безопасността на крайните потребители. Директивата обхваща асансьори и компоненти за асансьори, които се използват в сгради. Как да получа сертификат CE? Как се поставя маркировката CE? Какви са изискванията на базовите стандарти EN 81-20 и EN 81-50?

Елиша Грейвс Отис продал първия безопасен асансьор през 1953 г. През 1854г., година след първата продажба, по време на Новия Световен Панаир в Ню Йорк, Елиша Грейвс Отис отрязъл единственото въже, което придържало платформата с брадва, върху която стоял той. Шокираната публика наблюдавала как освободената платформа паднала само на няколко метра преди да спре окончателно. След това невероятно шоу Елиша Грейвс Отис получавал непрекъснато поръчки, които се увеличавали с всяка изминала година.

Благодарение на американския изобретател, високите сгради и небостъргачите, в които живеем и работим днес, не биха могли да бъдат построени и сфери на промишлеността не биха могли да се развият. Асансьорите ни осигуряват удобен и безопасен достъп в сградите.

Директива 2014/33/EU осигурява пускането на асансьори на пазара на ЕС по начин, който да не представлява риск за здравето и безопасността на крайните потребители. Директивата обхваща асансьори, използвани в сгради.

Директивата за асансьорите има двойна цел: да позволи свободното движение на Единния Европейски Пазар на асансьори и безопасни компоненти за асансьори, като в същото време осигурява подобни изделия да предоставят високо ниво на защита на здравето и безопасността на крайните потребители.

Директивата предоставя на асансьорните техници и производители на безопасни компоненти голям избор от процедури за оценяване на съответствието на основата на така наречените „модули“. Директивата за асансьорите е добър пример  за „ Глобален и Нов подход за оценяване на съответствието“.

„Асансьор“ означава подемно съоръжение, което обслужва определени нива чрез превозващо устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл по-голям от 15  градуса, предназначени за транспорт на: хора; хора и товари; само товари, ако платформата е достъпна, т.е. дадено лице може да влезе без затруднение, и снабдена с управление, разположено отвътре на платформата или наблизо до даденото лице отвътре на платформата.

Директивата в действителност не дава дефиниция за „безопасен компонент“. Повечето от компонентите на даден асансьор допринасят по един или друг начин за безопасната работа. Разбира се, безопасни компоненти за асансьори са компоненти, които са монтирани със специфичната цел за осигуряване на безопасност, отколкото единствено за нормалната работа на асансьора. Безопасни компоненти за асансьори са изложени в приложение III към директивата. Списъкът се състои от 6 основни компонента за безопасност.

СЕ маркировка посочва, че асансьорът и безопасните компоненти удовлетворяват съществените здравни и безопасни изисквания на Директивата и са оценени съгласно подходяща процедура за оценяване на съответствието. За презумпция за съответствие със съществените здравни и безопасни изисквания на асансьори и предпазни устройства за асансьори се счита, когато те съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на ЕС. Хармонизираните стандарти за асансьори са разработени от Технически комитет на CEN. CEN TC 10 е разработил специална система за номериране на стандарти за асансьори и групата стандарти за асансьори носи общото число EN 81.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ КОМПОНЕНТИ

Има много съоръжения, които съставят асансьора и не се считат за предпазни компоненти. Тези компоненти могат да бъдат сертифицирани, с изключение на модулите, посочени в регламента, могат да бъдат тествани, за да се провери дали отговарят на изискванията, посочени в стандарта, и ако отговарят на необходимите условия, се издава „Сертификат за съответствие“, за да се покаже тяхното съответствие с съответния стандарт.

Оценяване НА СЪОТВЕТСТВИЕто НА предпазни устройства

Методите за оценяване на съответствието за предпазни устройства обхващат два етапа: проектиране и производство.

  • Образецът на предпазното устройство е предмет на ЕС изследване на типа, осъществено от Нотифициран орган (Приложение V-A, модул B).
  • Съответствието на образеца на предпазното устройство се оценява от производителя, а системата за осигуряване на цялостно качество, управлявана от производителя, се одобрява от Нотифициран орган (Приложение VII, модул H).

Ако образецът на предпазното устройство е предмет на ЕС изследване на типа, производителят след това трябва да приложи една от следните процедури, за да осигури, че произведените предпазни устройства са в съответствие с одобрения тип:

  • Съответствие на типа с произволна проверка от нотифициран орган върху проби от неговото производство (приложение IX, модул C2)
  • Създаване на система за управление на качеството, за да се гарантира непрекъснатостта, че предпазните елементи се произвеждат в съответствие с типа и съответствието на тази система с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта чрез одобрение на тази система от нотифицирания орган (приложение VI , модул Д).

Изисква се, независимо от избраната процедура за оценяване на съответствието, производителят трябва да постави маркировката CE върху всеки предпазен елемент и да изготви ЕС декларация за съответствие в съответствие с изискванията на приложение 2А към директивата.

оценяване на СЪОТвЕтСТВИЕто НА АСАНСЬОРИ

Както при предпазните устройства, методите за оценяване на съответствие на асансьори обхващат два етапа: проектиране и монтаж.

Моделът асансьор е подложен на ЕС изследване на типа от Нотифициран орган. ЕС изследване на типа на асансьори и предпазни устойства за асансьори. (Приложение V-B, модул B)

Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството на предпазни устройства за а асансьори. (Приложение VII, модул H).

Съответствие въз основа на проверка на единичен продукти за асансьори (Приложение VIII, модул G).

В случай, че цялата система за осигуряване на качество се прилага при проектирането, но проектът не съответства изцяло на съответните хармонизирани стандарти, трябва да се извърши инспекция на проекта от Нотифициран орган, а когато съответствието с изискванията е осигурено, се издава Сертификат за ЕС изследване на проекта.

За да се провери съответствието на монтажа на асансьора с проекта на асансьора, който е бил оценен по време на етапа на проектиране, лицето, което монтира асансьора може да избере един от следните методи:

  • Окончателна проверка, извършена от нотифициран орган на асансьора (приложение V)
  • Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която Нотифициран Орган оценява системата за осигуряване на качеството на продукта на луцето, което монтира асансьора (Приложение X, Модул E);
  • Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която Нотифициран Орган оценява системата по качество на производството на лицето, което монтира асансьора, за да се гарантира че монтираните асансьори са в съответствие с одобрения тип. (Приложение XI, Модул D);
  • Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори е процедура за оценяване на съответствието, чрез която Нотифициран Орган оценява системата по качество на лице, което монтира асансьора и когато е целесъобразно проекта на асансьорите (Приложение XI, Модул H1).

Процедурата, по която асансьори, които са били предмет на проверка на единичен продукт от Нотифициран Орган, обхваща и двата етапа: етап на проектиране и етап на монтиране. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Приложение VIII, Модул G).

Изисква се, независимо от избраната процедура за оценяване на съответствието, монтажникът да постави маркировката CE на всеки асансьор и да изготви ЕС декларация за съответствие в съответствие с изискванията на приложение 2B към директивата.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > CE Маркировка при Асансьори