Eлектромагнитна Съвместимост

Директива за електромагнитната съвместимост (EMC) 2004/108/EC изисква хармонизирано и приемливо ниво на защита, регулира електромагнитната съвместимост на оборудването и осигурява свободно движение на вътрешния пазар на ЕС на съоръжения.

Директивата дава следните определения: „електромагнитна съвместимост“ – способността на оборудването да функционира задоволително в своята електромагнитна среда без въвеждане на прекомерни електромагнитни смущения в друго оборудване в тази среда; „електромагнитни смущения“ – всяко електромагнитно явление, което може да влоши работата на оборудване.

Съответствието на дадено оборудване със съответните хармонизирани стандарт създава презумпция за съответствие с основните изисквания, посочени в Приложение 1 на Директивата. Отговарянето на дадена апаратура на съществените изисквания се демонстрира чрез спазване на процедурите, посочени в Приложение II – Вътрешен контрол на продукцията и Приложение III.

При инсталирането на дадена неподвижно монтирана инсталация се прилагат най-добрите практически постижения в техниката и се взема под внимание информацията относно експлоатационните характеристики на нейните компоненти с оглед спазване изискванията за защита. Този процес се документира, а самата документация се съхранява от отговорно лице за целия срок на експлоатация на неподвижно монтирата инсталация.

Техническата документация е необходимо да бъде съставена така, че да позволява съответствието на апаратурата да може да бъде подложена на оценка. Техническата документация трябва да обхване конструкцията и производството на апаратурата и да съдържа следното:

  • Общо описание на апаратурата;
  • Доказателства за съответствие с хармонизираните стандарти, ако има такива, приложени изцяло или частично;
  • Там, където производителят не е приложил хармонизирани стандарти или ги е приложил частично, описание и обяснение на стъпките, предприети, за да се спазят съществените изисквания на Директивата, включително описание на оценката на електромагнитната съвместимост, резултати от направените проектни изчисления, проведени изпитвания, протоколи от изпитвания и т.н.
  • Становище от Нотифициран Орган в случаите, в които е следвана процедура, посочена в Приложение III.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Eлектромагнитна Съвместимост