ISO 9001:2008 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО

Серията стандарти ISO 9000 са изготвени от Международната организация по стандартизация (ISO) през 1987. Серията стандарти ISO 9000 са стандарти за системи за управление и обхващат изискванията, регулиращи документацията, контрола и последователността на системата.

Стандартът ISO 9001 може да се прилага във всеки тип организация независимо от секторното разграничение.

Стандартът ISO 9000 се разглежда от Международната организация по стандартизация (ISO) на всеки 5 години и се преиздава с необходимите поправки.

Стандартът ISO 9001:2008 беше преработен и публикуван като ISO 9001:2015 и ще влезе в сила след като изтече тригодишния преходен период.

Стандартът ISO 9001:2008 се състои от следните части:

1. ОБХВАТ

2. ПОЗОВАВАНЕ

3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

4. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
4.1ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
4.2 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

5. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО
5.1  АНГАЖИМЕНТ НА РЪКОВОДСТВОТО
5.2 НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ
5.3 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
5.4 ПЛАНИРАНЕ
5.5 ОТГОВОРНОСТ, ПЪЛНОМОЩИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
5.6 ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО

6. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
6.1 ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ
6.2 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
6.3 ИНФРАСТРУКТУРА
6.4 РАБОТНА СРЕДА

7.  СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТА
7.1 ПЛАНИРАНЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТА
7.2 ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С КЛИЕНТА
7.3 ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА
7.4 ЗАКУПУВАНЕ
7.5 ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ
7.6 УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ

8. ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОДОБРЕНИЕ
8.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2  НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 9001:2008