EЛЕКТРИЧЕСКи съоръжения

Производителите трябва да се съобразяват с изискванията на Директива 2014/35/EU относно Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, за да се осигури високо ниво на защита  на здравето и безопасността на хората, домашните животни и околна среда и за пускане на продуктите на пазара.

Директива се прилага за електрически съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 и 1000 V за постоянно напрежение от 75 до 1500 V. Както при други Европейски Директиви, продукти в обхвата на тази директива трябва да съответстват на съществени изисквания на безопасност и производителите трябва да съставят Техническа документация. Документацията трябва да направи възможно оценяването на съответствието на електрическите съоръжения съгласно съответните изисквания.

Техническата документация трябва да съдържа следните елементи по проектирането, производството и функционирането на електрическите съоръжения:

  • Общо описание на електрическото съоръжение;
  • Конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобени единици, електрически вериги и др.;
  • Описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми, както и за действието на електрическите съоръжения;
  • Списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, справочни данни и др.
  • Резултати от извършени проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
  • Протоколи от изпитвания.

Производителят или упълномощеният представител трябва да съхраняват техническата документация и копие от ЕС декларация за съответствие.

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите електрически съоръжения с техническата документация и с изискванията на Директивата, приложими към тях.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Eлектрическо Оборудване