ISO 14001 СИСТЕМи ЗА УПРАВЛЕНИЕ по отношение на околната среда

Серията стандарти ISO 14000 са международни стандарти за управление на околната среда, изготвена от Техническия Комитет ISO/TC207. През септември 1996г. за първи път е публикуван и влязъл в сила стандарта ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда.

Един от най-ефективните начини, по който организацията може да демострира, че изпълнява своята отговорност по отношение на околната среда е сертифицираната система за управление на околна среда. Ефективното изпълнение на Системата за управление на околна среда подпомага организацията да постигне своите краткосрочни и дългосрочни цели и да приложи системен подход в управлението.

СТАНДАРТЪТ ISO 14001:2005 СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

1 ОБХВАТ

2 НОРМАТИВНО ПОЗОВАВАНЕ

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
4.2 ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
4.3 ПЛАНИРАНЕ
4.3.1 АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
4.3.2 ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
4.3.3 ЦЕЛИ
4.3.4 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
4.4 ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ
4.4.1 РЕСУРСИ И ОТГОВОРНОСТИ
4.4.2 КОМПЕТЕНТНОСТ, ОБУЧЕНИЕ И ОСВЕДОМЕНОСТ
4.4.3 КОМУНИКАЦИЯ
4.4.4 ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА
4.4.5 КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.4.6 ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ
4.4.7 СПЕШНА ПОДГОТОВКА И ОТГОВОР
4.5 КОНТРОЛ И КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
4.5.1 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ
4.5.2 НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, КОРИГИРАЩО-ПРЕВАНТИВНО ДЕЙСТВИЕ
4.5.3 ЗАПИСИ
4.5.4 EMS ОДИТ
4.6 ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 14001:2005