Международна Сертификация

Целта на създаването на Евразийски митнически съюз (EAC), ръководен от Русия, е да се формират ценности, които да обхващат икономически, политически и социални елементи. Както в Европейския съюз например, приоритет е да се осигури свободно движение на стоки и услуги в рамките на дадени правила.

Производителите, които желаят да изнасят своите стоки в Русия, Беларус, Армения, Киргизстан и Казахстан трябва да докажат, че продуктите им са в съответствие с действащите норми и стандарти чрез сертификат за съответствие или декларация за съответствие.

Gost R Сертификат за съответствие потвърждава, че продуктите, изнасяни в Русия,  съответстват на Стандартите за безопасност на Русия.

В зависимост от потребностите на износителя, GOST-R сертификатите могат да бъдат: За една единствена пратка или За сериен тип на производство.

Периодът на валидност на  сертификата  GOST-R за серийно производство може да бъде от 1 до 3 години.

Съществуват два вида Сертификати за съответствие:

 • Задължителен сертификат за съответствие– относно производство и предмет на задължителна сертификация;
 • Доброволен сертификат за съответствие– относно производство и предмет на доброволно сертифициране.

“UkrSEPRO” е единна държавна система за сертификация и стандартизация в Украйна. Всички организации, в т.ч. украински и чуждестранни, които желаят да търгуват в Украйна трябва да притежават Сертификат “UkrSEPRO”. Този сертификат потвърждава това, че продуктите отговарят на нормативните изисквания по отношение на качеството и безопасността.

Съществуват два вида Сертификати „UkrSEPRO“: доброволни и задължителни.

Ако продуктът е предмет на задължителна сертификация, тя ще обхване проверка и изпитване на продукта, за да се определят неговите характеристики и по-нататъшния технически надзор. Изпитванията се извършват в Акредитирани лаборатории.

Ако продуктът не е предмет на задължително сертифициране, тогава може да се приложи доброволен сертификат. Характерна особеност на сертификата за съответствие е, че не винаги се изисква да се изпълни изпитване на продукта. Това може да се постигне с планове за сертифициране на продукта.

В основата си почти всички потребителски стоки изискват задължително сертифициране, включително: хранителни стоки, продукти за деца, парфюми и козметика, прибори за хранене и кухненски съдове, опаковъчни материали, оборудване за дома и промишлено оборудване и т.н.

Сертификатите „UkrSEPRO“ могат да бъдат валидни за единична пратка или за 1, 2 или 5 години.

Сертификатът за съответствие на Митническия съюз (EAC сертификат) е официален документ, потвърждаващ качеството на продукти или полуфабрикати и съответствието на всички негови характерисики и свойства с изискванията на одобрени и валидни норми и държавни стандарти.

В територията на Минтническия съюз, които включа държавите: Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Русия са разработени и одобрени повече от 20 технически норми, които уреждат производството на много видове продукти.

Сертификатът на Минтническия съюз се издава за единичен тип на производство и за сериен тип на производство. При сертификация на единични продукти или партиди, срокът на валидност се равнява на срока на експлоатация. При сертификация на сериийни тип на производство на продукти и в зависимост от използваната схема на сертификация, валидността на сертификата е 5 години.

През юли 2011г. е въведен знака за съответствие на Евразия (ЕАC знак), като знак за свободно търгуване със стоки. По аналогия на CE маркировката, EAC знакът потвърждава, че обозначените стоки са преминали задължителни процедури за оценка на съответствието и отговарят на техническите изисквания.

В декларацията за съответствие съгласно техническата регулация на EAC се посочва това, че организация, регистрирана на територията на Митническия Съюз е отговорна за продукта след като е бил пуснат на пазара. Всяка декларация за съответствие издадена от Митническия Съюз трябва да бъде регистрирана при сертифициращия орган. Декларацията на EAC се издава за максимум 5 годишен период.

Този сертификат потвърждава, че продуктите са в съответствие с руските стандарти за пожарна безопасност, а в някои случаи се изисква да се получи GOST-R. Някои групи продукти, подлежащи на задължително сертифициране на пожарна безопасност са:

 • Запалими строителни материали като например килими, тапети, настилки, врати и др.
 • Сигнализация за предотвратяване на пожар и кабели за предаване на данни,
 • Материали и огнеупорно покритие,врати за защита от пожари,
 • Пожарогасители,
 • Кабели за електрически ток 220 V ;
 • Домакински уреди, задействани от LPG или CNG,
 • Промишлени продукти свързани с газови горелки, топлинни генератори и др.

Сертификатът за хигиена с държавна регистрация (SGR) потвърждава, че продуктът е безопасен за човешкото здраве. Този документ се издава от  Министерството на здравето и социалното развитие за производството или вноса на продукти, които отговарят на Регламенти и стандарти за санитарните и хигиенни условия на Митническия съюз. Сертификатът е валиден за цялата територия на Съюза.

Списък на продукти, които изискват SGR Сертификат:

 • Минерална вода, бутилирана вода за пиене, безалкохолни напитки, алкохолни напитки – включващи ниско алкохолни и тонизиращи напитки;
 • Специални храни, които включват бебешка храна, храна за бременни и жени-кърмачки, диетични продукти, храни за атлети, биологично активни хранителни добавки, органични продукти и добавки;
 • Хранителни добавъчни комплекси (екстракти от растения, аромати и др.);
 • Храна, произведена използвайки генетично модифицирани организми;
 • Козметика и продукти за перорална грижа;
 • Домашни продукти;
 • Дезинфектанти, средства за изтребление на плъхове;
 • Потенциално опасни химически и биологични агенти;
 • Материали, оборудване, уреди и други технически продукти за третиране на вода, предназначена за пиене;
 • Продукти, предназначени за контакт с храни (с изключение на прибори за хранене, прибори за сервиране, производствено оборудване);
 • Продукти за лични грижи за деца и възрастни, детски дрехи и продукти, използвани за грижи за хранене.

Медицинските уреди в Русия са класифицирани по същия начин, както в Европа: клас 1 (нисък риск), клас 2a (среден риск), клас 2b (повишен риск), клас 3 (висок риск).

Регистрацията е задължителна за всички медицински продукти, предназначени за медицинско приложение на територията на Руската федерация включително уреди, апарати, инструменти, приспособления, комплекти, системи със софтуер, оборудване, аксесоари, превръзки и конци, зъболекарски материали, комплекти реактиви, материали за справка и стандартни образци, калибратори, консумативи за анализатори, полимерни продукти, каучукови и други материали, софтуер прилаган за медицински цели, използвани или поотделно или в комбинация.

Периодът на валидност на регистрацията зависи от типа на медицинския уред и може да бъде от 5 до 10 години, неопределена продължителност.

SZUTEST > Международна Сертификация