производствени процедури за заваряване и сертифициране на продукти

Заваряването се разглежда като важен технологичен процес в производствената дейност. Този процес е неразделна част от всички конструкции, като например: стълби, сгради, стоманени конструкции, кранове, мостове, тръбопроводи, съдове под налягане и съоръжения за придвижване и повдигане. Качеството на заваряване е критичен елемент при тези системи.

Качеството на продукта се осигурява по време на производството, не по време на контрола. За да не възникнат проблеми по време на производство и по време на експлоатация на продуктите е необходимо да се осигури контрол на етапа на проектиране, етапа на избор на материал и етапа на надзор след производство. Лошият проект може да създаде сериозни и скъпи последствия в цеха, на производствената площадка или при обслужване. Изборът на погрешен материал или неблагоприятни условия на заваряване могат да доведат до проблеми като пукнатини в заварените шевове. За да се осигури добро и ефективно производство, ръководството следва да разбере и да определи първоизточника на потенциалните последици и да изпълни подходящи процедури по качество за техния контрол. EN ISO 3834 идентифицира мерки, които са приложими при различни ситуации. Обикновено, те могат да се прилагат при следните обстоятелства:

  • При договорни или тръжни ситуации: по спецификации на изисквания за качество на заварката;
  • Чрез производителите: за създаване и поддържане на изисквания за качество на заварката;
  • Чрез организации, оценяващи изпълнението на качеството на заварката за трети страни, клиенти, или производители.

Въз основата на стандарти: EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 и EN ISO 3834-4 се разглеждат следните съществени изисквания: безопасността на продукта, сложността на производствената технология, номенклатурата на произвежданите продукти, потенциалните последици, производствените несъвършенства и др.

EN 15085 Железопътна техника – Серията стандарти за заваряване на железопътни превозни средства и техните части се прилага по време на производствената дейност, включваща заваряване чрез стопяване на метални материали и по време на ремонт и поддръжка на железопътни превозни средства и техните части.

Заваряването е дефинирано като “специален процес”. Изискванията за този процес са посочени в EN ISO 3834.

Изискванията за сертифициране и качество на производителите на заварени елементи са определени във втората част на стандарт EN 15085. За сертифицирането на производителите на заварени елементи са определени четири нива (CL). Нивото (CL) се определя в зависимост от производствения капацитет и класовете на изпълнение при заваряване (CP A – CP D).

CL1 – Tова ниво се отнася до производители, които произвеждат заварени железопътни пътни превозни средства или техни заварени части със заварени съединения, които са класифицирани в класове на изпълнение CP A до CP D. Включва се ниво на сертифициране CL 2 до CL 4.

CL2 – Tова ниво се отнася до производители, които произвеждат заварени железопътни пътни превозни средства или техни заварени части със заварени съединения, които са класифицирани в класове на изпълнение CP C2 до CP D.

CL3 –  Tова ниво се отнася до производители, които произвеждат заварени железопътни пътни превозни средства или техни заварени части със заварени съединения, които са класифицирани в класове на изпълнение CP D.

CL4 – Tова ниво се отнася до производители, които НЕпроизвеждат заварени железопътни пътни превозни средства, но изготвят проект или купуват и сглобяват, или ги продават.

Класовете, оборудването и квалификацията на персонала, критериите за контрол/приемане трябва да бъдат определени съгласно Нивото на Сертифициране.

SZUTEST предлага услузи по сертифициране на производители на железопътни превозни средства по всички по-горе спомената Нива на Сертифициране.

В рамките на Регламент №305/2011 и стандарт EN 1090-1, на стоманените конструкции и конструкциите от алуминиеви сплави се нанася СЕ маркировка в резултат на извършване на контрол на производствения процес и първоначално изпитване на типа. За целта на контрола на производствения процес се прилагат стандартите: EN1090-2, AWS D.1.1, AWS D.1.5 и AWS D.1.6  за стоманени конструкции и  EN 1090-3 и AWS D.1.2 за алуминиеви конструкции.

SZUTEST предоставя тези услуги.

SZUTEST > Услуги за Промишлеността > Производствени Технологии Чрез Заваряване и Сертифициране