Съоръжения под Налягане

Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EU (PED) беше приета във всички Европейски национални кодекси и наредби за съоръжения под налягане и представлява унифициран закон за съоръжения под налягане.

Директивата за съоръжения под налягане 97/23/EC (PED) беше отменена и заменена от Директива 2014/68/EU от 19 юли 2016г.

* В новата директива модулите за оценяване на съответствието бяха преименувани, както следва: A1 като A2, B1 като B (тип проект), B като B (Производствен тип) и C1 като C2.

* Първата част от новата директива е уводна част. В тази част са изяснени понятията Цел, Обхват, Определения, Предоставяне на пазара и Пускане в действие, Технически изисквания и Свободно движение.

* Съществуват нови определения като например Акредитация, CE Маркировка, Оценяване на съответствие, Орган за оценяване на съответствие, Изтегляне от пазара, Национален орган за акредитация, Технически изисквания и Законодателство за хармонизация в Съюза.

*Дефинирани са Флуиди от Група 1 и техните категории.

* Новата директива не обхваща само пускането на пазара, но дава подробности за пазарния процес  и извежда на преден план определения за предоставяне на пазара, въвеждане в експлоатация и изтегляне от пазара.

* Директива 97/23/EC изискваше производителят да провежда единствено анализ на риска. С новата директива, анализът на риска също е задължителен за производителите, а „Техническата документация“ позволява да се оцени съответствието на съоръжения под налягане с приложимите изисквания и включа съответния анализ и оценка на риска/рисковете.

* Директива 2014/68/EU не носи значителни промени в Съществените изисквания. Има само две незначителни промени в новата директива. В член 2.2.3 (b), под изчислението за ограничаване на налягането. Да бъдат разгледани характеристиките на материала – ‘якост на удар’ е заменен от ‘якост на огъване разкъсване’, а в член 3.3 (b) под маркировките: Изискването да осигури ‘групата на продукта’ е променено на ‘флуидната група’.

Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EU (PED) беше приета във всички Европейски национални кодекси и наредби за съоръжения под налягане и  и представлява унифициран закон за съоръжения под налягане.

Целта на Директивата е да заложи процедурите и принципите за съответствие със съществените изисквания, класификация, проект, производство, монтаж, дистрибуция, пускане на пазара, въвеждане в експлоатация, използване, дейности по контрол и сертификация за съоръжения под налягане с максимално допустимо налягане  PS по-голямо от 0,5 бара.

  • Съдове, втечнени или разтворени под налягане газове, пари и течности – за флуиди от група 1 и за флуиди от група 2;
  • Топлообменници;
  • Парни бойлери и компоненти;
  • Газови цилиндри под налягане;
  • Тръби и тръбопроводи;
  • Контейнери за съхранение;
  • Устройства за безопасност и устройства под налягане (безопасност,предпазни клапани, регулатори, разрушаващи дискове и т.н.).

Директива 2014/68/EU обхваща съществените изисквания за продукти (общи, проект, производство и материали). Аспекти на проектирането, производството и изпитването на съоръженията са тема на голям брой хармонизирани стандарти, много от които все още са в процес издаване. Тези стандарти са определени като “хармонизирани” и те обхващат много аспекти  при проектирането на съоръженията, производството им и крайния контрол. В случай, че за даден продукт няма издаден хармонизиран стандарт, от производителите се изисква да работят в съответствие със съществените изисквания на Директивата и да следват стриктно насоките, наложени от стандарти.

В Приложение II на Директивата 2014/68/EU са дадени диаграми за оценяване на съответствието на съдове под налягане и са посочени категории от I до IV на основата на Група 1 или Група 2, Максималното допустимо налягане (PS), Обема (V) или Номиналния диаметър DN(както е целесъобразно).

Категория=Модул
I=Модул A
II=Модул A2, D1, E1
III=Модул B (изследване на проекта на типа) + D, B (изследване на проекта на типа) + F, B (изследване на типа произведен продукт) + E,

B (изследване на типа произведен продукт) + C2, H

IV=Модул B (изследване на типа произведен продукт) + D, B (изследване на типа произведен продукт) + F, G, H1

Процедурите за оценка и съответствие са различни за всяка категория, вариращи от  само-сертифициране в Категория I, най-ниската категория на риск (Модул A) до категории II, III и IV, където се прилага стандарт EN ISO 9001:2015 за пълно осигуряване на качеството на производство, продукт и управление (Модул D/D1, E/E1, H/H1); проверка от Нотифициран орган (Модул A2, B, C2, F и G). Производителите могат да избират модули в рамките на предварително определени комбинации, които най-добре подхождат на тяхното приложение и производствени процедури. Производителите могат да изберат Модул от по-висока категория на риск, ако е приложимо.

По-долу са посочени Модули за оценяване на съответствието:

Модул AВътрешен производствен контрол
Модул A2Вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжения под налягане на случайни интервали
Модул BЕС изследване на типа –изследване на типа прозведен продукт

ЕС изследване на типа –изследване на проекта на типа

Модул C2Съответствие на тип на основата на вътрешен производствен контрол плюс контролирани проверки на съоръжения под налягане при случайни интервали
Модул DСъответствие на тип на основата на осигуряване на качеството на производствения процес
Модул D1Осигуряване на качеството на производствения процес
Модул EСъответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на съоръжения под налягане
Модул E1Осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайното съоръжение под налягане
Модул FСъответствие на тип на основата на верификация на съоръжения под налягане
Module GСъответствие на основата на проверка на единичен продукт
Модул HСъответствие на основата на пълно осигуряване на качеството
Модул H1Съответствие на основата на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Съоръжения под Налягане