Бойлери с Гореща Вода

Целта на „Директивата  92/42/EEC за изискванията за ефективност за нови бойлери с гореща вода , нагрявани с течни или газообразни горивае да се повиши ефективността на нови бойлери с гореща вода, нагрявани с течни или газообразни горива с номинална мощност от не по-малко от 4 kW и не по-голяма от 400 kW и да се предотврати замърсяванеto на околната среда.

„Бойлер“ е комбинация от корпус на бойлера и горивното устройство, предназначени за предаване на освободена от гореното топлина на водата. В обхвата на Директивата непопадат следните устройства: бойлери за гореща вода, които могат да работят на различни горива, включително твърди горива, оборудване за моментно нагряване на вода, готварски уреди и приспособления, уреди с номинална мощност по-малка от 6 kW, бойлери, произвеждани на дребно.

Според Директивата, производителите на бойлери трябва да се съобразяват с изискванията за ефективност при номинална мощност, при средна температура на водата в бойлера от 70°С при частично натоварване от 30 %  и при средна топлина на водата в бойлера, която може да се промени според типа на бойлера.

Съответствието на серийно произвежданите бойлери се удостоверява с:

 • Изпробване на коефициента на полезно действие на даден тип бойлер в съответствие с Мобул B, Приложение III;
 • Декларация за съответствие за одобрен тип в съответствие с Модулу C, D или E, Приложение IV.

При оценката на съответствието на ефективността на бойлери, нагрявани с газообразни горива се използват процедурите за оценяване на съответствието, посочени в Директивата за газови уреди 90/396/EEC.

 • Името и адреса на производителя;
 • Писмена декларация, че същата молба не е подавана към друг нотифициран орган;
 • Техническата документация.
 • Общо описание на типа;
 • Концентуален проект и производствени чертежи и диаграми на съставните части, възли, схеми и др.;
 • Описания и обяснение, необходими за разбиране на чертежите и диаграмите, както и на принципа на действие на продукта;
 • Списък със стандарти, прилагани в пълна степен или частично, както и описания на решенията, приети за спазване на основните изисквания на Директивата в случаите, в които не се прилагат стандарти;
 • Резултати от направени проектни изчисления, проведени изпитвания и др.;
 • Протоколи от изпитвания.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Бойлери с Гореща Вода