Строителни Продукти

Регламент (ЕU) №305/2011 представя хармонизираните условия за предлагане на пазара на строителни продукти. Съгласно Регламент №305/2011 „строителен продукт” означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху съществените характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите.

„хармонизирани  технически  спецификации“  означава  хармонизирани  стандарти  и  европейски  документи  за  оценяване;

„хармонизиран  стандарт“  означава  стандарт,  приет  от  един от   европейските   органи   по   стандартизация,   изброени   в Приложение   I   към   Директива   98/34/ЕО   въз   основа   на

издадено  от  Комисията  искане  в  съответствие  с  член  6  от посочената  директива;

„европейски   документ   за   оценяване“   означава   документ, приет  от  организацията  на  ОТО  за  целите  на  издаване  на европейски  технически  оценки;

Продукти, обхванати от хармонизирани технически спецификации се пускат на пазара с Декларация за експлоатационни показатели и СЕ маркировка.

Чрез   съставянето   на   декларацията   за   експлоатационни показатели  производителят  поема  отговорност  за  съответствието на  строителния  продукт  с  декларираните  експлоатационни  пока­

затели.

Маркировката   „СЕ“   се   нанася   върху   онези   строителни продукти,   за   които   производителят   е   съставил   декларация   за експлоатационни  показатели  в  съответствие  с  членове  4  и  6 от Регламент 305/2011.

За  всеки  строителен  продукт,  който  е  обхванат  от  хармонизиран   стандарт   или   за   който   е   била   издадена   европейска техническа      оценка,      маркировката      „СЕ“      е      единствената маркировка,  която  потвърждава  съответствието  на  строителния продукт    с    декларираните    експлоатационни    показатели    по отношение    на    съществените    характеристики,    обхванати    от същия   хармонизиран   стандарт   или   от   европейска   техническа оценка.

Оценяването  и  проверката  на  постоянството  на  експлоатационните  показатели  на  строителните продукти  по  отношение  на съществените  им  характеристики  се  извършват  в  съответствие  с една  от  системите,  определени  в  приложение  V.

AVCP системи определят  отговорностите на „ икономическия оператор“ ( производител, вносител, дистрибутор или упълномощен представител) и на Нотифицирания орган.

Когато   даден   строителен   продукт   е   обхванат   от   хармонизиран  стандарт  или  отговаря  на  издадена  за  него  европейска техническа оценка,    производителят    съставя    декларация    за

експлоатационни   показатели   при   пускането   на   такъв   продукт на  пазара.

DoP е документ, потвърждаващ ключовата характеристика на продукта, който ще бъде пуснат на пазара. Този документ трябва да бъде наличен  по всяко време за клиента или дистрибутор, или краен потребител, или за Oрганите по оценяване, най-малко за 10 години.

SZUTEST предоставя услуги по сертифициране на всички видове конструктивни метални продукти (алуминиеви и стоманени профили), включително продуктите обхванати от стандарт EN 1090.

Стандартът EN 1090-1 “Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви  сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти” е хармонизиран. Оценяването на съответствието и сертифицирането на стоманени конструкции е в обхвата на стандарти EN 1090-2 и EN 1090-3 – Стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави.

В рамките на Регламент № 305/2011, съответствието на продуктите се оценява и се сертифицират на основата на изпитвания на типа, изчисления и система за производствен контрол . След положително завършване на този процес за оценяване на съответствието се издава “Сертификат за съответствие на системата за производствен контрол” и производителят има възможност да нанесе CE маркировка върху своите продукти.

Стандартът EN 331 обхваща Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление за газови инсталации в сгради и е хармонизиран стандарт в рамките на обхвата на Регламент 305/2011/EU за строителни продукти. В този смисъл, продукти обхванати от този стандарт не могат да бъдат пуснати на пазара без CE маркировка.

SZUTEST предоставя услуги по изпитвания на кранове за природен газ съгласно EN 331 в наша собствена лаборатория.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Строителни Продукти