СЕВЕЗО

След катастрофалния промишлен инцидент в италианския град Севезо през 1976 г., Европейският Съюз прие Директивата Севезо, чиято цел е предотвратяване на опасностите от големи аварии в промишлени предприятия. Директивата няколко пъти е изменяна, като се вземат предвид уроците, получени от големи аварии в промишлени предприятия.

Директивата Севезо ІІ беше публикувана за първи път в Официалния вестник № 28867 на 30 декември 2013г.

SEVESO Директивата за превенция на голями промишлени аварии и смекчаване на въздействиятаналага важни отговорности за предприятията и производителите. Директивата води до общи и специални задължения, както за индустриалците, така и за компетентните органи на държавите-членки на ЕС. Условията са класифицирани в две основни категории по отношение на основните цели на Директивата. Това са: контрол на средствата за ограничаване на последиците от големи аварии и контрол за ограничаване на въздействията от тези аварии.

Според Директивата в предприятия, в които могат да присъстват опасни вещества за преработка, съхранение или продажба трябва: да се определят всички мерки за предотвратяване на големи промишлени аварии, да се смекчи въздействието им върху хората и околната среда, да се осигури ефективна и непрекъсната защита, да се извършва управление на риска.

За да се идентифицират обектите „Севезо“, всички предприятия, в които могат да присъстват опасни химикали трябва да публикуват информация на страницата online.cevre.gov.tr , изготвена от Министерството на околната среда.

SZUTEST покрива следния обхват от изискванията на Директивата „Севезо“:

  • Анализ на опасностите (HAZOP, What-if, FTA);
  • Анализ на риска, Оценка на резултата (топлинна радиация, екстремна експозиция, дисперсия на токсичен облак) (TNO софтуер за безопасност, ВЛИЯНИЯ1);
  • Количествен анализ на риска (QRA), Индивидуален и социален риск (TNO Софтуер за оценка на риска, RISKCURVES 6);
  • Системи за управление на безопасността – Принцип за предотвратяване на голями аварии;
  • Планове за спешни случаи;
  • Планиране използването на земята;
  • Обучение за подготовка и оценка на доклад за безопасност;
  • Обучение по правомощия и инспекции на райони с възможност за голяма авария.

SZUTEST > Услуги за Промишлеността > СЕВЕЗО