СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЗАВАРЧИЦИ

В тази наредба, строителен продукт означава който и да е продукт или комплект, който се произвежда и пуска на пазара за включване по постоянен начин  в строителни работи или части и изпълнението на  който оказва влияние върху изпълнението на строителните работи по отношение на основните изисквания за строителни работи.

Вие можете да получите достъп до Директива 305/2011 тук, залагайки  хармонизираните условия за маркетинг на строителни продукти и анулирайки Директивата на Съвета 89/106/EEC. Както по-стария вариант, новата директива също така обхваща Швейцария и Турция в допълнение към Европейската икономическа зона.

В тази наредба, строителен продукт (строителен материал) означава който и да е продукт или комплект, който се произвежда и пуска на пазара за включване по постоянен начин в строителни работи или части и изпълнението на който  оказва влияние върху изпълнението но строителните работи по отношение на основните изисквания за строителни работи. Също така е възможно да се мисли за строителни продукти като всички компоненти, които формират неподвижната част на дадена сграда.

Продукти, обхванати от хармонизиран стандарт или тези, които не са обхванати от хармонизиран стандарт, за които е издаден  ETA (Европейско техническо одобрение) , следва да отговорят на изискванията на CE маркировката.

Какво означава CE маркировката по КРР на практика?

Това означава,който и да е строителен продукт, обхванат от КРР трябва:

  • Да охарактеризира CE маркировкатавърху опаковката преди да се пусне на пазара
  • Да охарактеризира DoP (Декларация за Изпълнение).

305/2011/EC Наредбата за строителни продукти промени някои дефиниции в по-стария вариант и също така създаде също така нови, както следва:

  • Вместо дефиниция ‘Система за атестация на съответствието’ , беше въведена дефиницията за системи “Оценка и верификация на Постоянство на Изпълнение” (AVCP).

AVCP системи определят отговорностите на ‘икономическия оператор’ (производител, дистрибутор или упълномощен представител) и Нотифицирания орган в процеса на CE маркировка. Дадена е таблица на AVCP системи  Приложение V от директивата.

Декларация за изпълнение’ е подновена, подобрена и подробна версия на  ‘Декларацията за съответствие’ в предишната директива.

Декларацията за изпълнение е документ, който разкрива ключовата характеристика на продукта, който се пуска на пазара. Тя трябва да бъде налична по всяко време за клиента (или дистрибутора – или крайния потребител) или властите за най-малко 10 години.

Съгласно тази наредба, нашите услуги включват изпитвания на пожароопасност, тип изпитвания, и процеси за CE сертификация за всички видове структурни метални продукти (алуминий и стоманени профили), особено EN 1090 стоманени конструкции, строителни химикали използвани за различни цели, уплътнителни материали, като например китове, естествени камъни, мрамор, санитарен фаянс и кухненски инструменти, и водни и топлинни изолационни материали.

EN 1090 CE Маркировка на стоманени конструкции

Оценката на съответствие и процесите на сертифициране на стоманени конструкции в обхвата на EN 1090-2 и алуминиеви конструкции в обхвата на EN 1090-3 са обхванати всички от “EN 1090-1 Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции’’ , което е хармонизиран стандарт.

В рамките на Регламент  (EU) № 305/2011, съответствието на продукти се оценяват и сертифицират на основата на типа изпитвания, изчисления и производствената контролна система на фабриката. След положителното завършване на този процес за оценка на съответствие, издава се ‘Сертификат за съответствие на производствения контрол на фабриката’’ и производителят има възможност да се нанесе CE маркировка на тези продукти.

SZUTEST > Сертифициране на Персонал и Сертифициране на Заварчици > Сертифициране на Заварчици