Certifikace CE

Evropská unie je v současné době politickou a hospodářskou organizací, která se skládá z 28 členských států s celkovým počtem obyvatel více než 500 milionů. Jednou ze čtyř základních svobod, které tato unie zaručuje, je volný pohyb zboží.

Označení CE znamená, že výrobky splňují všechny požadavky technických předpisů EU a mohou být distribuovány mezi členské státy EU, aniž by čelily jakýmkoli technickým překážkám.

Velká písmena CE můžeme vidět na mnoha produktech, které jsou v Evropském ekonomickém prostoru ve volném pohybu. Toto označení, tj. shoda s Evropou, prokazuje, že výrobky prošly auditem / byly posuzovány z hlediska minimálních požadavků na bezpečnost, zdraví a životního prostředí. Značku CE můžete najít na novém telefonu, kuchyňském robotu, televizoru či pastelkách zakoupených v Evropském společenství. Označení CE rovněž označuje spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci, neboť prosazuje odpovědnost a shodu se stejnými požadavky.

Výrobce, který své produkty opatří značkou CE, prohlašuje, že výrobky vyhovují všem nezbytným požadavkům (předpisům a normám) a mohou být v dané ekonomické oblasti  prodávány. Certifikát CE zajišťuje dvě velké výhody pro podnikatelský svět a spotřebitele. Ve světě obchodu mohou výrobky označené značkou CE být prodávány v rámci Evropského ekonomického prostoru bez jakýchkoli překážek a spotřebitelé se ujistili, že výrobky, které si kupují, splňují všechny základní požadavky na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Je odpovědností výrobce provádět posuzování shody výrobků, připravovat technické soubory, v případě potřeby získávat označení CE, vypracovávat prohlášení o shodě EU a opatřovat své výrobky značkou CE.

Všechny postupy posuzování shody (moduly) včetně zkoušek, inspekcí anebo certifikace CE musí být dokončeny před uvedením výrobku na trh. Výrobci by měli potvrdit předpisy týkající se jejich produktů a v případě potřeby by měli o takovéto potvrzení požádat oznámené subjekty pověřené poskytováním služeb posuzování shody.

Prohlášení o shodě EU by mělo obsahovat následující informace týkající se výrobku, výrobce nebo zástupce, případně oznámeného subjektu, a harmonizovaných norem:

 • unikátní identifikace produktu,
 • jméno a adresa výrobce nebo zplnomocněného zástupce,
 • prohlášení o výhradní odpovědnosti výrobce za toto prohlášení,
 • identifikaci produktu umožňující vysledovatelnost, případně zřetelnou fotografii produktu,
 • příslušné směrnice Evropského společenství,
 • odkazy na příslušné harmonizované normy anebo specifikace,
 • je-li to vhodné, tak také jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, popis modulu a informace o certifikátu CE,
 • další informace, podpis, jméno a funkce osoby pověřené podpisem, místo a datum vydání.

Značka musí mít podobu, kterou vidíte na níže uvedeném obrázku. Poměry stran musí být zachovány i při změně rozměrů. Označení CE musí být na výrobek nebo na jeho informační štítek připevněno tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné. Pokud takové připevnění však není možné nebo nelze z důvodu povahy produktu zaručit, že bude držet, je třeba označení umístit na obal, pokud je k dispozici, a na průvodní doklady.

Zajišťujeme Certifikaci CE Pro Následující Směrnice Eu

Směrnice EU, pro které společnost SZUTEST poskytuje služby testování, auditu, inspekcí a certifikace jako Oznámený subjekt č. 2195, nebo s jejími partnery, jsou následující:

Základní vlastností právních předpisů EU je zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti produktů nesoucích označení CE. Základní požadavky se vztahují na nebezpečí související s daným produktem.   Proto musí výrobci provést analýzu rizik a zahrnout výsledky do své technické dokumentace, pokud nejsou stanoveny jako součást harmonizovaných norem.

Zatímco základní požadavky uvádějí výsledky, kterých je třeba dosáhnout, a rizika, která je třeba odstranit, neposkytují žádné vodítko, jak technických řešeních dosáhnout, ani o tom, jak zmíněná rizika odstranit. Výrobci mohou dojít ke skutečným řešením a zjistit podrobnosti použití s použitím souvisejících harmonizovaných norem nebo specifikací.

Harmonizační legislativa EU ukládá výrobcům povinnost připravit technickou dokumentaci obsahující informace, které prokazují shodu jejich produktů se základními požadavky, a tuto dokumentaci uchovávat po dobu 10 let. Technická dokumentace, za kterou je odpovědný výrobce nebo jeho pověřený zástupce, může být součástí dokumentace systému kvality v postupech posuzování shody založených na systému jakosti.

Přestože jsou informace obsažené v technické dokumentaci podrobně popsány v každém nařízení, jedná se obecně o informace a dokumenty popisující definici, účel použití, návrh, výrobu a provoz produktu. Podrobnější informace můžete najít na našich webových stránkách.

Moduly posuzování shody se týkají jak projektové, tak výrobní fáze. Zatímco někteří zahrnují pouze jednu fázi, jiné mohou zahrnovat obě dvě. Moduly pro posouzení shody sestávají z 8 hlavních kategorií:

 • Moduly A, A1, A2 – interní řízení výroby
 • Modul B – přezkoušení typu uvedeného v certifikaci EU
 • Modul C, C1, C2 – shoda s typem uvedeným v certifikaci EU založená na interním řízení výroby
 • Modul D, D1 – shoda s typem uvedeným v certifikaci EU na základě zajištění kvality výrobního procesu
 • Modul E, E1 – shoda s typem uvedeným v certifikaci EU na základě zajištění kvality produktů
 • Modul F, F1 – shoda s typem uvedeným v certifikaci EU na základě ověření produktu
 • Modul G – shoda na základě ověření jednotky
 • Modul H, H1 – shoda na základě zabezpečení celkové kvality

Oznámené subjekty provádějí kalibrační, zkušební, auditorské, inspekční a certifikační činnosti uvedené v postupech posuzování shody v případech, kdy je vyžadováno osvědčení od třetí strany. Oznámené subjekty jsou určeny oznámenými orgány (souvisejícími ministerstvy) ve smyslu platných směrnic, a následně jsou sděleny Evropské komisi.

Oznámené subjekty mohou poskytovat služby posuzování shody v rámci EU nebo ve třetích zemích.  Musí informovat orgán pro oznamování a orgány dozoru nad trhem a vykonávat svou činnost nestranně, nezávisle, bez diskriminace a kompetentně. Měli by mít akreditaci jako důkaz své kompetence.

Akreditace je osvědčením subjektu posuzování shody vnitrostátním akreditačním orgánem (TURKAK), který má technickou způsobilost provádět související činnosti posuzování shody uvedené v harmonizovaných normách. Právní rámec požadavku na akreditaci v EU byl vypracován v nařízení 765/2008. Akreditace je velmi důležitá pro zajištění shody výrobků prostřednictvím dobře fungujících a důvěryhodných činností posuzování shody.

Společnost SZUTEST získala akreditaci od společnosti TURKAK na základě následujících norem v rámci směrnic ES 765/2008 a 2008/68/ES:

Posuzování shody s normou TS EN ISO/IEC 17020 – požadavky na provoz různých typů kontrolních orgánů

Posuzování shody s normou TS EN ISO/IEC 17021-1 – požadavky na subjekty poskytující audit a certifikaci systémů řízení

Posuzování shody s normou TS EN ISO/IEC 17024 – všeobecné požadavky na subjekty působící v oblasti certifikace osob

Posuzování shody s normou TS EN ISO/IEC 17025 – obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Posuzování shody s normou TS EN ISO/IEC 17065 – požadavky na subjekty osvědčující výrobky, procesy a služby

SZUTEST > Certifikace CE